Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2019, 25379Ruimtelijke plannenRectificatie publicatie: Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening”

Logo Rijswijk

In de vorige publicatie is de verwijzing naar de gemeentelijke website onjuist in de publicatie gekomen. Dit is hier gecorrigeerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het plangebied “Hoornwijck-Broekpolder 1e herziening” een ontwerpbestemmingsplan is opgesteld. Dit ligt 6 weken ter inzage, vanaf vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019. Gedurende deze periode kan een zienswijze worden ingediend.

 

Inhoud bestemmingsplan

Deze 1e herziening van het bestemmingsplan Hoornwijck – Broekpolder heeft tot doel de bestemming 'Bedrijf' te verduidelijken zodat explicieter uit de tekst blijk dat binnen de bestemming ‘Bedrijf’ alleen bedrijven zijn toegestaan en geen functies zoals detailhandel en horeca (logies, maaltijden- en drankenverstrekking). Om de regels duidelijker c.q. beter leesbaar te maken, wordt met deze planherziening het bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder op diverse punten herzien.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de raad van de gemeente Rijswijk, t.a.v. F. Sinnema. Een papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via https://www.rijswijk.nl/projecten/hoornwijck. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpherzhoornwbroekp-ON01.

 

Rijswijk, donderdag 9 mei 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. M.J. Bezuijen, burgemeester

drs. M. Middendorp MPC, secretaris