Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 25247VerkeersbesluitenONTWERP VERKEERSBESLUIT Nummer 1200810 Onderwerp: Herinrichting Raadhuisstraat en gedeelte Rozengaardseweg tot J.F. Kennedylaan Burgemeester en wethouders van Doetinchem,

Logo Doetinchem

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2018,

 

Overwegende:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

 

dat de Raadhuisstraat, Rozengaardseweg, Dr. Huber Noodtstraat in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg van de kruising Raadhuisstraat - Houtkampstraat tot de kruising Rozengaardseweg - J.F. Kennedylaan een andere inrichting krijgen,

 

dat hiervoor is gekozen om de doorstroming te bevorderen en de veiligheid voor fietsers te verbeteren;

 

dat de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg gebiedsontsluitingswegen zijn waar de voorrang is geregeld;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B1 (voorrangsweg) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur (Houtkampstraat, Dr. Huber Noodtplaats, Dr. Huber Noodtstraat (westzijde), Dr. Bardetplaats, Amphionstraat) worden aangesloten op de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg met een in-/uitritconstructie;

 

dat verkeer van de Dr. Huber Noodtstraat (oostzijde) voorrang moet verlenen aan verkeer op de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B06 (verleen voorrang aan verkeer op de kruisende weg), haaientanden en een voetgangersoversteekplaats zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg tot de J.F. Kennedylaan worden voorzien van vrijliggende fietspaden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de lijnbus aan de Raadhuisstraat kan halteren in tegenover elkaar liggende haltekommen;

 

dat daartoe de halte kom aan de oostzijde van Raadhuisstraat 30 meter in zuidelijke richting wordt verplaatst;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type L3b (bushalte) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de rijstrook voor rechtsafslaand verkeer vanaf de Raadhuisstraat in de richting van de Dr. Huber Noodtstraat hierdoor komt te vervallen;

 

dat de haltekommen voor de lijnbus aan de Rozengaardseweg vervallen omdat daar maar één lijndienst gereden wordt;

 

dat de bushaltes daarmee aan beide zijden van de Rozengaardseweg anders vorm gegeven worden;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type L3b (bushalte) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de het kruisingsvlak Dr. Huber Noodtstraat – Raadhuisstraat – Rozengaardseweg compacter wordt vorm gegeven;

 

dat daardoor de weggebruiker een beter overzicht heeft en conflicten zoveel mogelijk vermeden kunnen worden;

 

dat uit onderzoek via het verkeersmodel en een verkeersveiligheidsaudit blijkt dat de verkeersregelinstallatie op het kruispunt Raadhuisstraat, Rozengaardseweg, Dr. Huber Noodtstraat kan vervallen

 

dat als gevolg daarvan de aansluiting van de Dr. Huber Noodtstraat aan de westzijde wordt uitgevoerd als een in- uitritconstructie en aan de oostzijde als een weg waarbij voorrang moet worden verleend aan verkeer op de Raadhuisstraat en Rozengaardseweg;

 

dat op de Dr. Huber Noodtstraat aan de oostzijde van de Raadhuisstraat/Rozengaardseweg de voetgangersoversteekplaats gehandhaafd blijft;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type L2 (voetgangersoversteekplaats) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat de voetgangersoversteekplaats over de Dr. Huber Noodtstraat aan de westzijde vervalt;

 

dat de voetgangersoversteekplaatsen (zebra) aan de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg vervallen en worden vervangen door een oversteek in twee fasen zodat per keer slechts één rijbaan overgestoken hoeft te worden;

 

dat deze maatregelen zullen worden ondersteund door middel van het verwijderen van een verkeersborden van het type L2 (voetgangersoversteekplaats) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat afslaand verkeer vanaf de Raadhuisstraat en/of Rozengaardseweg voorrang moet verlenen aan fietsers die gebruik maken van het vrijliggende fietspad;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B06 (verleen voorrang aan verkeer op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

 • 1.

  de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg in te richten als wegen waar de voorrang wordt geregeld en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type B1 (voorrangsweg) en B2 (einde voorrangsweg) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  verkeer komende van de Dr. Huber Noodtstraat (oostzijde) voorrang te laten verlenen aan alle verkeer op de Raadhuisstraat en Rozengaardseweg en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B06 (verleen voorrang aan verkeer op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 3.

  vrijliggende fietspaden aan te leggen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van verkeersborden van het type G11 (verplicht fietspad) en G12 (einde verplicht fietspad) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 4.

  de bushaltes aan de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg tegenover elkaar te situeren en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het typ L3 (bushalte) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 5.

  de lijnbussen op de Raadhuisstraat zullen halteren in haltekomen en daar daarvoor de rijstrook voor rechtsafslaand verkeer vanaf de Raadhuisstraat komt te vervallen;

 • 6.

  de lijnbus aan de Rozengaardseweg te laten halteren op de rijbaan en daarom de haltekommen te laten vervallen;

 • 7.

  de voetgangersoversteekplaats aan de Dr. Huber Noodtstraat (oostzijde) te handhaven en dat deze maatregel zal worden ondersteund door het aanbrengen van een verkeersbord van het type L2 (voetgangersoversteekplaats) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 8.

  de voetgangersoversteekplaats aan de Dr. Huber Noodtstraat (westzijde) te laten vervallen en deze te vervangen door een uitritconstructie waardoor voetgangers langs deze zijde van de Rozengaardseweg altijd voorrang hebben;

 • 9.

  de voetgangersoversteekplaatsen aan de Raadhuisstraat en de Rozengaardseweg te laten vervallen en deze te vervangen door een oversteekmogelijkheid voor in twee gedeelten en deze maatregel te ondersteunen door middel van het verwijderen van de verkeersborden van het type L2 (voetgangersoversteekplaats) zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 10.

  de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Dr. Huber Noodtstraat – Rozengaardseweg – Raadhuisstraat te verwijderen omdat de kruising veel overzichtelijker is gemaakt;

 • 11.

  rechtsafslaand verkeer vanaf de Raadhuisstraat in de richting van de Dr. Huber Noodtstraat (westzijde) voorrang te laten verlenen aan fietsers die gebruik maken van het vrijliggende fietspad en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B06 (verleen voorrang aan verkeer op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 12.

  linksafslaand verkeer vanaf de Rozengaardseweg in de richting van de Dr. Huber Noodtstraat (westzijde) voorrang te laten verlenen aan fietsers die gebruik maken van het vrijliggende fietspad en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type B06 (verleen voorrang aan verkeer op de kruisende weg) en haaientanden zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 13.

  een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekeningen met nummers IB0105-024, IB0105-025 en IB0105-026 ;

 • 14.

  dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 12 juni 2019) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

Doetinchem,

namens burgemeester en wethouders

van Doetinchem

 

B.H.W. Lubbers

hoofd van de afdeling ruimte