Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 25131Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan “IJsselmeerdijk 3” 

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 10 mei 2019 het voorontwerp bestemmingsplan "IJsselmeerdijk 3” gedurende zes weken voor een ieder in het kader van inspraak ter inzage ligt. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.BPIJsselmeerdijk3-vo01.

Tevens wordt het voorontwerpplan gedurende deze termijn opengesteld voor het wettelijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

 

Inhoud plan

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op genoemde voormalige bedrijfslocatie IJsselmeerdijk 3 te Oosthuizen (kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie E, nr. 742).

Alle bestaande voormalige bedrijfsopstallen én de bestaande bedrijfswoning worden gesloopt. De drie nieuwe woningen worden parallel aan de dijk gesitueerd, waardoor er ten opzichte van de bestaande bouw(mogelijkheden) een aanzienlijke beperking van de bouwdiepte en daarmee een significante verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt.

 

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 10 mei 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via de landelijke voorziening: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0385.BPIJsselmeerdijk3-vo01 of via de volgende link: http//Edam-Volendam.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO0385BPIJsselmeerdijk3-vo01 en op de gemeentelijke website.

Het fysieke exemplaar van het plan ligt in de genoemde periode tevens ter inzage tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur bij de receptie van het stadskantoor, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 0299-398398).

 

Reactie

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen over het voorontwerpplan bij het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam, o.v.v. “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan IJsselmeerdijk 3”. Het indienen van een reactie via e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid, (tel. 0299-398398). In de reactie geeft u aan op welke onderdelen van het voorontwerp bestemmingsplan deze betrekking heeft.

 

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam, Volendam 9 mei 2019