Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 25051Interne regelingen

Besluit van de hoofdingenieur-directeur van het regionale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Zuid-Nederland van 24 april 2019, met kenmerk RWS-2019/15493 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013 in verband met bevoegdheden Project- of programmadirecteur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

Gelet op de artikelen 5 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Zuid-Nederland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel d van artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

  • d. de project- of programmadirecteur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;

B

In de tabel van artikel 5, eerste lid, wordt na de rij

‘Directeur:

5.000.000’

een rij ingevoegd, luidende:

Project- of programmadirecteur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland:

5.000.000.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

Den Bosch, 24 april 2019

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, D.M. Beuting

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, t.a.v. Directie Bedrijfsvoering afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Corporate Dienst 2013.

Deze wijziging is nodig vanwege het verlenen van bevoegdheden in mandaat, volmacht en machtiging aan de project- of programmadirecteur Zuid-Nederland.

Den Bosch, 24 april 2019

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, D.M. Beuting