Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 25045Interne regelingen

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 11 april 2019, met kenmerk RWS-2019/11575 tot wijziging van het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 in verband met vermelding algemeen directeur van het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Nova

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het tweede lid van artikel 2 van het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid staan Rijkswaterstaat Corporate Dienst en Rijkswaterstaat Nova onder leiding van een algemeen directeur.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 april 2019

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, M.C.A. Blom

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013.

Deze wijziging is nodig om aan te geven dat het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Nova onder leiding staat van een algemeen directeur.

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, M.C.A. Blom