Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 25043Interne regelingen

Besluit van de hoofdingenieur-directeur van het centrale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, van 24 april 2019, met kenmerk RWS-2019/15917 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Centrale Informatievoorziening 2013 in verband met het vervallen van de bevoegdheden van plaatsvervangend functionarissen

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening,

Gelet op de artikelen 5 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Centrale Informatievoorziening 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

De onderdelen van artikel 2 komen te luiden:

  • a. de directeur Ontwikkeling Services RWS;

  • b. de directeur Inwinning & Gegevensanalyse;

  • c. de directeur IV RWS Netwerken;

  • d. de directeur Bedrijfsvoering & Inkoop;

  • e. de programmadirecteur Industriële Automatisering, en

  • f. de afdelingshoofden.

B

In de tabel van artikel 5, eerste lid, komen de volgende rijen te vervallen:

Plaatsvervangend hoofdingenieur-directeur:

5.000.000

Plaatsvervangend directeur:

1.000.000

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

Delft, 24 april 2019

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, P. van der Weyden

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 2013.

Deze wijziging is nodig om aan te geven dat de functies en de bevoegdheden van twee plaatsvervangend functionarissen zijn vervallen.

Delft, 24 april 2019

De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, P. van der Weyden