Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 25040Interne regelingen

Besluit van de algemeen directeur van het centrale organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Corporate Dienst van 23 april 2019, met kenmerk RWS-2019/11163 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Corporate Dienst 2013 in verband met bevoegdheden project- of programmamanagers

De algemeen directeur Rijkswaterstaat Corporate Dienst,

Gelet op de artikelen 6 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Corporate Dienst 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Onder verlettering van de onderdelen e en f tot f en g wordt in artikel 2, eerste lid, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • e. de project- of programmamanagers van projecten of programma’s met een waarde groter dan € 50.000.000;

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De in het eerste lid, onder e en g, genoemde functionarissen worden geen bevoegdheden verleend in HRM-aangelegenheden.

B

In de tabel van artikel 5, eerste lid, wordt na de rij 'Hoofd Klant en Services: 500.000' een rij ingevoegd, luidende:

Project- of programmamanagers van projecten of programma’s met een waarde groter dan € 50.000.000: 50.000.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

Utrecht, 23 april 2019

De algemeen directeur Rijkswaterstaat Corporate Dienst, F. Schrover

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de algemeen directeur Rijkwaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Expertise en RWS Advocaten, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat Corporate Dienst 2013.

Deze wijziging is nodig vanwege het verlenen van bevoegdheden in mandaat, volmacht en machtiging aan project- of programmamanagers van projecten of programma’s met een waarde groter dan € 50.000.000.

De algemeen directeur Rijkswaterstaat Corporate Dienst, F. Schrover