Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2019, 24938OverigBesluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid, provincie Flevoland

Logo Flevoland

De commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,

 

gelet op artikel 15 lid 1 sub a Archiefwet 1995, het advies van het Nationaal Archief d.d. 02-05-2017 met kenmerk 1177705en het advies van de provinciearchivaris van de provincie Flevoland d.d. 26-03-2019 met kenmerk U2019-14.

 

Besluit:

 

tot het stellen van de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Commissaris van de Koningin J.C.J. Lammers (1979) 1986-1996 (2000).

 

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

 

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

8

2065

12

2049

13

2044

17

2055

45

2064

55

2065

58

2066

60

2062

 

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

 

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van archiefbescheiden geborgen onder de inventaris-nummers genoemd in artikel 1 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na vooraf-gaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

 

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van overbrenging archief commissaris van de Koningin J.C.J. Lammers (1979) 1986-1996 (2000).

 

 

Lelystad, 23 april 2019,

 

 

de Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,

 

    

L. Verbeek

 

  

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij de Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst.

 

  

Toelichting

Het archief van de commissaris van de Koningin J.C.J. Lammers (1979) 1986-1996 (2000) betreft het archief van de eerste commissaris van de Koningin in de provincie Flevoland.

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers genoemd in dit besluit tot 1 januari van het genoemde jaar uitgezonderd van openbaarheid (op grond van artikel 15 lid 1 sub a Archiefwet 1995). Deze inventarisnummers bevatten informatie die op het moment van overbrenging nog niet openbaar gemaakt kan worden:

  • Dossier 8 betreft de voorbereiding van gesprekken met Hare Majesteit Koningin Beatrix over de provincie Flevoland in de periode 1986-1989.

  • Dossiers 12, 13 en 17 betreffen personeelsdossiers van voormalig burgemeesters in de provincie Flevoland die nog in leven zijn.

  • Dossiers 45 en 55 betreffen benoemingsdossiers van onbezoldigde ambtenaren van de gemeentepolitie en de rijkspolitie van functionarissen die nog in leven zijn.

  • Dossiers 58 en 60 betreffen machtigingen, beroepschriften en een aanvraag van consent inzake wapenen voor individuen die nog in leven zijn.