Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2019, 24880Ruimtelijke plannenOpenbare bekendmaking aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling bestemmingsplan ‘Bilt 1 in Stevensweert’ (realisatie 1 woning)

Logo Maasgouw

Het college maakt bekend dat Burgemeester en wethouders op 23 mei 2019 een beslissing heeft genomen ten aanzien van de vormrije m.e.r. beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Bilt 1 in Stevensweert’ (realisatie 1 woning).

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichting is in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 2000 of meer woningen. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van 1 woningen en blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. Dit betekent dat kan worden volstaan met een zogenaamde ‘vormvrije m.e.r. beoordeling’.

Uit de vormvrije-m.e.r. beoordeling (aanmeldnotitie), die ten behoeve van het bestemmingsplan Bilt 1 in Stevensweert (1 woningen) is uitgevoerd blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen optreden, die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het besluit met de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 3 mei 2019 tot en met donderdag 13 juni 2019 tijdens openingsuren terinzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Een vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbenden los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang betreft.