Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 24843Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april 2019, 2019-0000055459, tot verlening van ontslag als lid en benoeming van een lid van de Commissie regulering van werk

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Instellingsregeling Commissie regulering van werk;

Besluit:

Artikel 1. Ontslag

Aan het volgende lid van de Commissie regulering van werk wordt op diens verzoek met ingang van 1 april 2019 ontslag verleend: mr. A.L. Mertens.

Artikel 2. Benoeming

Tot lid van de Commissie regulering van werk wordt per 1 april 2019 benoemd: prof. dr. H. Vording.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 april 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees