Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 24306Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Oudeland 2019 fase 1’ –met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0187-ONTW, inclusief beeldkwaliteitsplan, met ingang van 26 april tot en met 6 juni 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

 

Beschrijving ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied van het ontwerpbestemmingplan ligt ten zuidwesten van de kern Berkel en Rodenrijs. Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het recreatie- en natuurgebied de Groenzoom. Het plangebied grenst aan de westzijde aan de N471 en de Verlengde Laan van Koot. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de Zuidersingel. Het plangebied grenst aan de oostzijde aan de bebouwde kom van Berkel en Rodenrijs.

Het bedrijvenpark is voor een deel ontwikkeld en een deel ligt nog braak. De voorgaande regeling wordt in de praktijk als dusdanig beperkend ervaren dat een nieuw bestemmingsplan gewenst is. In het nieuwe plan is een ruimere en meer flexibele regeling gewenst, waarbij de beoogde kwaliteiten van het terrein wel behouden blijft.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan bestond uit één plangebied. De voornaamste aanpassingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan en wijzigingen zitten in fase 2. Om te voorkomen dat fase 2 de voortgang van de ontwikkelingen van fase 1 vertraagt leggen we voor beide fasen een apart ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De begrenzing van de exploitatieplan is mede bepalend voor de begrenzing van de bestemmingsplangebieden.

Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan vindt u in de nota Inspraak en overlegre-acties.

 

Inzage

U kunt de ontwerpbesluiten inzien vanaf 26 april 2019 via:

 

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging van 26 april tot en met 6 juni 2019 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeente Lansingerland, ter attentie van de gemeenteraad, afdeling REB, postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, o.v.v. zienswijze BP0187/03. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 010.