Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 24153VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit: Wijzigen voorrangsregeling kruising (brom) fietspad Larserdreef – Torenvalkweg.

Logo Lelystad

Registratienummer: 191013688

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit

en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019 is gemandateerd aan verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat

  • het fietspad langs de Larserdreef in groot onderhoud is geweest;

  • in de op 23 juni 2015 vastgestelde nota fietsen in Lelystad (151009076) is gesteld dat het streven is een zo éénduidig mogelijk fietsnetwerk te creëren, waarbij de voorrangsregels consequent worden toegepast;

  • in deze nota is vastgesteld dat fietsers voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer indien het fietspad parallel loopt aan een stadshoofdweg en aansluitingen van wijkontsluitingswegen kruist;

  • “Voorspelbaar gebruik” een eis is voor infrastructuur binnen Duurzaam Veilig en deze eis nauw samen hangt met “herkenbaarheid”en uniformiteit”;

  • bij de kruisingen fietspad Larserdreef – Parnassialaan en Larserdreef – Valkendreef de fietser ook voorrang moet verlenen aan het kruisend verkeer;

  • In verband met de verkeersveiligheid het aan te bevelen is dat bij de kruising (brom) fietspad Larserdreef met Torenvalkweg de fietser voorrang verleent aan het kruisend verkeer;

  • de betreffende weg in beheer is bij de gemeente Lelystad;

  • dat op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer 191014512;

Besluit

  • 1.

    Het verkeer op het fietspad langs de Larserdreef verleent voorrang aan het kruisende verkeer Larserdreef - Torenvalkweg door plaatsing van borden volgens model B6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

  • 2.

    Het verkeer komende van de Larserdreef en de Torenvalkweg heeft voorrang op het kruisende fietsverkeer door plaatsing van borden volgens B3 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer: 191013690.

Lelystad, 24 april 2019

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

senior verkeerskundige van de afdeling beheer openbare ruimte,

S. Doeland

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 2 mei 2019, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het team verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • uw handtekening(en);

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

  • uw telefoonnummer;

  • Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.