Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 24121VerkeersbesluitenAmsterdam-oost, verkeersbesluit Kop Weespertrekvaaart, aanwijzing voetpad, twee gehandicapten parkeerplaatsen, fiets- bromfietspaden, twee erven en éénrichtingsverkeer.

Logo Amsterdam

Nummer Z-19-47069 d.d. 17 april 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

g elet op:

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

Overwegende dat:

 • De Kop Weespertrekvaart deel uitmaakt van de Gebiedsontwikkeling Overamstel en momenteel woonrijp gemaakt wordt;

 • het voor de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van belang is, een aantal verkeersmaatregelen te treffen;

 • deze maatregelen bestaan uit de aanwijzing van een voetpad, twee gehandicapten parkeerplaatsen, fiets- bromfietspaden, twee erven en éénrichtingsverkeer;

 • op 08-03-2016 overleg met de verkeerscommissie heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op het plan heeft geadviseerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

Besluit

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersbord conform model G7 van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten een verplicht voetpad.

 • 2.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E6 van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten twee gehandicapten parkeerplaatsen.

 • 3.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model G11 van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten een verplicht fietspad.

 • 4.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model G12a en G12b van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten een verplicht fiets/bromfietspad, het weggedeelte dat leidt naar de onderdoorgang onder het spoor.

 • 5.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model G5 en G6 van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten twee erven.

 • 6.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model C2, C3 en C4 van Bijlage I van het RVV 1990, op te richten een eenrichtingsweg.

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Amsterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager a.i. Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie