Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2019, 23838OverigBekendmaking Wegenwet onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hoogendijk

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 23 april 2019 het onttrekkingsbesluit fietsverbinding oostzijde Burgemeester Keijzerweg tussen Noordhoek en Hoogendijk in de zin van de Wegenwet hebben vastgesteld. Dit besluit heeft ter inzage gelegen van 13 februari t/m 27 maart.

 

In 2015 is er aan de zuid- en-westzijde van de Burgemeester Keijzerweg een twee richtingenfietspad aangelegd. Dit fietspad maakt deel uit van de snelfietsroute F15. Door de aanleg van dit fietspad vinden er minder oversteekbewegingen plaats. Hierdoor is de verkeersveiligheid en doorstroming op dit deel van de Burgemeester Keijzerweg verbeterd. Een eenzijdig fietspad aan de noord- en oostzijde is hierdoor overbodig en werkt verkeerd verkeersgedrag in de hand.

 

Reactiemogelijkheden

 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie beroep instellen bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, door middel van het inzenden van een beroepschrift.

Het beroepschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6.5 Algemene wet bestuursrecht. Het beroepschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u beroep aantekent en de gronden van uw beroep.

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de Rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekenng (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroep brengt de Rechtbank Rotterdam voor een natuurlijk persoon een bedrag van € 174,-- aan griffierecht in rekening.

Gemeente Papendrecht

Afdeling Beheer en Uitvoering