Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 23539VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, verkeersmaatregelen kruising, Hoefweg / Heulslootweg, Bleiswijk

Logo Lansingerland

 

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

Inleiding

De kruising Hoefweg / Heulslootweg ligt in de kern Bleiswijk. De Heulslootweg verbindt de noordkant van de kern Bleiswijk met de N209. De Hoefweg loopt parallel aan de N209 en leidt aan de noordkant naar de veiling en aan de zuidkant naar het centrum van Bleiswijk. Op de Hoefweg richting het centrum zijn in het afgelopen jaar verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

In dit besluit staan de verkeersmaatregelen die direct rondom de kruising Hoefweg / Heulslootweg worden uitgevoerd. De belangrijkste maatregelen zijn het opheffen van twee fietsoversteken en het veranderen van de fietspaden rondom de kruising naar bromfietspaden. Daarnaast passen we de bebording aan. De fietsoversteken kunnen we opheffen, omdat er een goed alternatief is in de huidige situatie. Voor deze aanpassingen is een verkeersbesluit verplicht.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst de kruising Hoefweg / Heulslootweg aan te passen. Doordat twee fietsoversteken verdwijnen, zijn er minder oversteekbewegingen. Het alternatief, oversteken via de overgebleven kruisingsmogelijkheden, is veiliger. Door het oversteken te bundelen op deze twee plaatsen is het verwachtingspatroon voor de automobilist beter te sturen. Het veranderen van het fietspad naar het bromfietspad is logisch, omdat het aanliggende fietspad naar de provinciale weg al een bromfietspad is. Het aanpassen van de bebording is gewenst, omdat de bebording in de huidige situatie niet meer klopt met de werkelijkheid.

 

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde weg ligt bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie.

 

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teammanager Kwaliteitsbeheer openbare ruimte is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het voren­staande en het be­paal­de in de Wegenver­keerswet en de uit­voe­rings­re­geling van die wet is tot het onder­staande besluit gekomen.

 

Situatietekening

      

Besluiten: 

 • I.

  het verwijderen van de fietsoversteken, door

  • a.

   verwijderen van de haaientanden en borden B6, conform RVV 1990, bij de fietsoversteken.

  • b.

   verwijderen van de verharding voor fietsers.

  • c.

   doortrekken van de middenberm.

  • d.

   verwijderen van borden G11, conform RVV 1990, rondom de verwijderde oversteken.

 

 • II.

  het instellen van een bromfietspad, door

  • a.

   verwijderen van borden G11, conform RVV 1990, rondom de kruising.

  • b.

   plaatsen van borden G12a, conform RVV 1990, op de plekken op de kruising conform situatietekening.

 

 • III.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

   

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

  

Natasja Boom

Teammanager Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte

Afdeling Beheer & Onderhoud

    

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

 

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl/bezwaar.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

1. uw naam en adres

2. de datum van uw bezwaarschrift

3. het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift

4. (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).

5. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

6. waarom u het niet eens bent met ons besluit

7. uw handtekening

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.