Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 23461OverigKennisgeving voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport voor Schinkelkwartier Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken op grond van artikel 7.9 en 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat zij het voornemen hebben een milieueffectrapport voor te bereiden voor Schinkelkwartier in Amsterdam.

Waarom een voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport?

Het Schinkelkwartier ligt op het snijvlak van stadsdeel Zuid en stadsdeel Nieuw West en in de corridor Amsterdam-Schiphol. Het Schinkelkwartier bestaat uit de deelgebieden Schinkelhaven, Riekerhaven, Riekerzone, zone Henk Sneevlietweg, Rieker Business Park en Medisch Cluster. Het doel is om Schinkelkwartier te transformeren tot stedelijk gebied met ruimte voor wonen en werken. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 februari 2019 een principebesluit genomen. Om de beoogde transformatie van Schinkelkwartier te realiseren ligt een gefaseerde besluitvorming voor de hand en worden per deel gebied één of meerdere ruimtelijke besluiten genomen.

Het is verplicht voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen een m.e.r.-procedure te doorlopen. Omdat nadelige gevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten wordt een milieueffectrapport (MER) voor Schinkelkwartier opgesteld. Het doel van de m.e.r.-procedure is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken. In het MER wordt toegewerkt naar hoofdkeuzes die van belang zijn om de ambities voor Schinkelkwartier te behalen en ongewenste effecten te voorkomen. Via periodieke monitoring wordt het MER actueel gehouden, zodat het MER de basis biedt voor toekomstige ruimtelijke besluiten in Schinkelkwartier.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Als eerste stap in de m.e.r.-procedure Schinkelkwartier is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Het doel van deze notitie is het beschrijven voor welke thema’s en op welke wijze onderzoek zal worden verricht in het MER. Verder wordt inzicht gegeven in de voorgenomen ontwikkelingen, de omvang van het onderzoeksgebied en het detailniveau dat benodigd is voor een goede besluitvorming. Het plangebied MER Schinkelkwartier wordt ongeveer begrensd door de Plesmanlaan en Vlaardingenlaan-Aletta Jacobslaan in het noorden, de Schinkel in het oosten, de Rijksweg A4 in het zuiden en het Christoffel Plantijnpad/Siegerpark in het westen.

In de fase van de NRD wordt de Commissie voor de milieueffectrapportage gevraagd om advies uit te brengen. Bestuurlijke en maatschappelijke instanties krijgen ook de gelegenheid om advies over de NRD uit te brengen. 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

De NRD MER Schinkelkwartier ligt met ingang van 25 april 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • -

    Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam;

  • -

    Stadsdeelkantoor van stadsdeel Nieuw-West, Osdorpplein 1000;

  • -

    Stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923.

Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl.

 

De NRD MER Schinkelkwartier is raadpleegbaar via www.amsterdam.nl/schinkelkwartier.   

Hoe kunt u uw zienswijze naar voren brengen?  

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze over de NRD MER Schinkelkwartier naar voren brengen bij de gemeenteraad van Amsterdam.  

Schriftelijke zienswijzen over de NRD MER Schinkelkwartier kunt u sturen naar de gemeenteraad van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte & Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.  

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen over de NRD MER Schinkelkwartier kunt u een afspraak maken met Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 06 83 98 68 34. 

Wat gebeurt er met uw reactie?  

Na de periode van terinzagelegging en raadpleging worden de ontvangen zienswijzen en adviezen beantwoord in een Nota van beantwoording. U krijgt hierover schriftelijk bericht. De Nota van beantwoording zal vervolgens worden betrokken bij het op te stellen MER Schinkelkwartier.  

Het MER Schinkelkwartier wordt te zijner tijd ter inzage gelegd, gelijktijdig met het ontwerp van het eerste ruimtelijk besluit binnen Schinkelkwartier dat voorziet in de beoogde ontwikkelingen. Over deze terinzagelegging wordt te zijner tijd kennis gegeven.  Een ieder wordt dan in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen.

 

Amsterdam, 24 april 2019

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

secretaris

Femke Halsema

burgemeester