Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 23423VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2019-16-Snelfietroute 261(VKB 02)

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen

Besluit inzake Aanpassingen Reitse Hoevenstraat

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

Datum besluit 15-04-2019

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  de in het besluit genoemde locaties in eigendom en beheer van de gemeente Tilburg zijn;

 • -

  de gemeente Tilburg in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk de snelfietsroute F261 realiseert tussen Tilburg en Waalwijk;

 • -

  de gemeente Tilburg de openbare ruimte fysiek gaat aanpassen ten behoeve van de realisatie van de snelfietsroute F261;

 • -

  de gemeente Tilburg wijzigingen doorvoert aan verkeersregels en verkeerstekens ten behoeve van de realisatie van de snelfietsroute F261;

 • -

  op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  de gemeente Tilburg met omwonenden heeft gecommuniceerd over de geplande aanpassingen aan de openbare ruimte en de wijzigingen in de verkeersregels en verkeerstekens ten behoeve van de snelfietsroute F261;

 • -

  de snelfietsroute F261 een comfortabele en directe fietsverbinding wordt tussen de gemeente Tilburg en de gemeente Waalwijk conform de kenmerken uit het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant;

 • -

  de gebruikers van de snelfietsroute F261 zoveel mogelijk voorrang krijgen op kruisende verkeersstromen conform de kenmerken uit het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant;

 • -

  de huidige inrichting van de Reitse Hoevenstraat tussen de Wandelboslaan en Ruckertbaan niet voldoet aan de gewenste inrichting voor een snelfietsroute conform Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant;

 • -

  het verplichte fietspad, in twee rijrichtingen, in de Reitse Hoevenstraat onderdeel is van de snelfietsroute F261;

 • -

  het gewenst is om fietsverkeer op de snelfietsroute F261 zoveel mogelijk te scheiden van gemotoriseerd verkeer conform de kenmerken uit het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant;

 • -

  het versmallen van de Reitse Hoevenstraat noodzakelijk is om een vrij liggend tweerichtingsfietspad aan te leggen met een fysieke barrière tussen de rijbaan en het fietspad;

 • -

  het instellen van eenrichtingsverkeer noodzakelijk is omdat er onvoldoende wegbreedte overblijft voor gemotoriseerd verkeer in twee rijrichtingen;

 • -

  de Reitse Hoevenstraat een erftoegangsweg is met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur;

 • -

  zijstraten aan de westkant van de Reitse Hoevenstraat ook erftoegangswegen zijn met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur;

 • -

  het gewenst is om deze kruispunten uit te voeren als een gelijkwaardige kruispunten waarbij conform de inrichtingsrichtlijnen van de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV 2012);

 • -

  het gewenst om zijstraten aan de oostkant van de Reitse Hoevenstraat in te richten in de vorm van uitritten om de voorrang voor snelfietsroute F261 te realiseren conform de kenmerken uit het Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016 – 2020 van de provincie Noord-Brabant;

 • -

  op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg gepleegd met de korpschef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen;

 • -

  op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt deze maatregel genomen uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  op grond van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt deze maatregel genomen uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

 • Het verwijderen van het rode asfalt en de fietssymbolen op de rijbaan (fietsstrook) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zoals weergegeven op tekening VKB02-HS;

 • Het aanleggen van een verplicht fietspad aan één zijde van de weg in twee rijrichtingen en het plaatsen van borden G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zoals weergegeven op tekening VKB02-NS;

 • Het instellen van eenrichtingsverkeer in de Reitse Hoevenstraat tussen de Wandelboslaan en de Ruckertbaan in noordelijke rijrichting door het aanbrengen van borden C2, C3, C4 en D6 (eenrichtingsverkeer en verplichte rijrichting) met onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers) van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zoals weergegeven op tekening VKB02-NS;

 • Het aanpassen van de van de voorrangssituatie in de Reitse Hoevenstraat tussen de Wandelboslaan en de Ruckertbaan door het verwijderen van een plateau en uitritconstructies van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zoals weergegeven op tekening VKB02-HS;

 • Het aanpassen van de voorrangsituatie in de Reitse Hoevenstraat tussen de Wandelboslaan en de Ruckertbaan door het aanbrengen van plateaus en een uitritconstructie van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 zoals weergegeven op tekening VKB02-NS.

Bijlagen:

Tekeningnummer: VKB02-HS;

Tekeningnummer: VKB02-NS;

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters