Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 23359VerkeersbesluitenVerkeersbesluit N983 Rondweg Aduard-Nieuwklap

Logo Groningen

Provincie Groningen,  1 mei 2019

Zaaknummer: K15033

Verzonden: 1 mei 2019

Inleiding

In het kader van de opwaardering van belangrijke vaarwegen worden maatregelen aan de vaarroute Lemmer-Delfzijl getroffen. De bruggen over deze vaarweg worden geschikt gemaakt voor de klasse Va-schepen en - voor wat betreft de doorvaarthoogte - voor vierlaagscontainervaart. Daarmee worden veilige en vlotte vaarverbindingen beoogd. Rondom Aduard betekent dit naast een brugverbetering over het Van Starkenborghkanaal een nieuwe weg om Aduard, de verplaatsing van de laad- en loswal, een nieuwe aansluiting van deze weg op de N355 bij Nieuwklap en een aantal bijbehorende infrastructurele voorzieningen.

In dit verkeersbesluit gaan we in op de verkeerstekens die een gevolg zijn van de realisatie van de rondweg om Aduard-Nieuwklap, de nieuwe verbinding over het Van Starkenborghkanaal en de aansluiting daarvan op de bestaande N983 (Evert Harm Woltersweg). De overige verkeerstekens betreffende het knooppunt Nieuwklap en de naastgelegen parallelstructuur van de N355 zijn in een afzonderlijk verkeersbesluit opgenomen.

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Motivering:

In samenhang met de brugverbetering bij Aduard is voorzien in de omleiding van de provinciale weg, de N983 die nu nog dwars door de bebouwde kom van Aduard loopt. Wat betreft de situatie in Aduard geeft de doorgaande provinciale weg (N983) verkeersdruk, gevoel van onveiligheid en hinder. Oorzaken zijn de intensiteit, het aandeel vrachtverkeer, de aanwezigheid van landbouwverkeer en het plaatselijk aanwezig profiel. Samenhangend hiermee is sprake van geluid- en trillinghinder.

Er wordt daarom een ontsluitingsweg om de Nijelandsterpolder aangelegd, waarmee het doorgaande verkeer uit Aduard grotendeels verdwijnt. De bestaande aansluiting Heereweg (N983) op de Friesestraatweg (N355) bij Aduard blijft gehandhaafd. Door de wegomlegging wordt de leefbaarheid in Aduard sterk verbeterd, omdat het doorgaande verkeer en de overlast aanmerkelijk afneemt.

Met de rondweg wordt daarbij voorzien in een betere en meer verkeersveilige afwikkeling van het doorgaande verkeer vanuit Noordwest-Groningen richting de N355. De nieuwe weg wordt om de loswal gelegd. Het bedrijf Mechielsen houdt zijn bereikbaarheid met de laad - en loswal door het realiseren van een tunnel.

De N983 door Aduard is nu in eigendom en beheer en onderhoud van de Provincie Groningen. De Evert Harm Woltersweg ten noorden van het Van Starkenborghkanaal is nu nog in eigendom en beheer en onderhoud van de gemeente Westerkwartier. Na oplevering van de nieuwe rondweg komt dit gedeelte in eigendom en beheer en onderhoud van de Provincie Groningen. De nieuwe rondweg en de opgewaardeerde Evert Harm Woltersweg vormen dan samen de provinciale weg N983. Het beheer van de huidige weg door Aduard, nu nog de N983, wordt dan overgedragen aan de gemeente Westerkwartier.

De nieuwe rondweg (N983) krijgt de functie van een "erftoegangsweg". De maximumsnelheid op de weg wordt 60 km/u. De tracékeuze, gebundeld aan het kanaal en het Aduarderdiep, beperkt de doorsnijding van landbouwgronden en ontziet het landschap van de Nijelandsterpolder.

De wijze waarop de nieuwe weg wordt aangelegd, past in de gedachtegang rond het duurzaam-veilig-beleid, zoals dat landelijk- en ook in de provincie Groningen is geïntroduceerd. Een belangrijk uitgangspunt achter dit beleid is rekening te houden met- en in te spelen op het gedrag van de verkeersgebruiker. Dat gedrag wordt mede bepaald door de inrichting van de weg. Die inrichting moet bijdragen aan het zogenaamde zelf verklarende karakter van de weg. Voor het verkeersgedrag en dus de verkeersveiligheid is het essentieel dat de verwachtingen van de weggebruiker nauw aansluiten bij de feitelijke situatie. Het aan de weggebruiker aanbieden van een beperkt aantal goed herkenbare verschijningsvormen van de weg verbetert dit verwachtingspatroon. Dat geldt bijvoorbeeld voor de wegbreedtes en de toe te passen markeringen.

Knelpunten aangaande de verkeersveiligheid in het dorp en een vlotte doorstroming van het verkeer worden zo aangepakt. Bovendien worden maatregelen genomen om het sluipverkeer te beperken. Ook wordt in combinatie met de aanleg van de nieuwe brug de ontsluiting van het bedrijventerrein Aduard verbeterd door dat ze niet meer door de bebouwde kom worden ontsloten.

Fietsverkeer:

Er wordt voorzien in een doorlopend fietspad langs de nieuwe rondweg. Dit fietspad komt in eigendom en beheer en onderhoud van de gemeente Westerkwartier.

Openbaar vervoer:

De huidige busroutes lopen via de N983 (vanuit Oldehove via Aduard) richting de stad Groningen en vice versa. De inzet is om de bussen zoveel mogelijk te laten rijden zoals ze nu ook rijden. Planologisch wordt in elk geval ruimte gereserveerd voor bushaltes (zowel ten oosten van de Aduarderbrug en bij Nieuwklap).

Gevolgen voor het verkeer:

Op de rondweg wordt een snelheidsregime ingesteld van 60 km/u. De voorrang op de rondweg wordt geregeld door het instellen van voorrangskruispunten met behulp van de borden B3, B4 en B5. Hiermee heeft het gemotoriseerde verkeer voorrang op de aansluitende wegen. De nieuwe rondweg door de Nijelandsterpolder wordt voorzien van een fietspad dat ook aansluit op de Nieuwbrugsterweg en de opgewaardeerde Sietse Veldstraweg. Dit fietspad wordt over het gehele traject (Sietse Veldstraweg - Fietspad Plus) vrijliggend aangelegd.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij de brief van 28 februari 2019, kenmerk #4664-20190131000217, heeft bericht geen bezwaar tegen het toepassen van de voorgenomen verkeerstekens. Zoals inzichtelijk is gemaakt in de hieronder genoemde tekeningen.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie Groningen tot het besluit gekomen om de navolgende verkeerstekens toe te passen overeenkomstig op de bij dit besluit behorende tekeningen:

- Tekening B-1417-602.

- Blad 84, genummerd B-1537-573,

- Blad 85, genummerd B-1537-574,

- Blad 86, genummerd B-1537-575,

- Blad 40b, genummerd B-1537-451,

- Blad 41b, genummerd B-1537-452,

- Blad 42b, genummerd B-1537-453.

Tekening: B-1417-602, Knooppunt Nieuwklap, begin rondweg

- drie borden A1-60, een snelheidsbord, maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één zonebord A1-60zb: een snelheidsbord, zone maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één zonebord A2-60zb: een snelheidsbord, einde zone maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één bord D2, een gebodsbord, voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan (passeren) aan de zijden die de pijlen aangeven;

- twee borden B3, een voorrangskruispunt;

- één bord B4, een voorrangskruispunt met een weg naar links;

- één bord B5, een voorrangskruispunt met een weg naar rechts;

- vijf borden B6, een voorrangsbord tot het verlenen van voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg;

- twee borden G11, een gebodsbord, verplicht fietspad;

- twee borden C14, een verbodsbord, gesloten voor fietsers en gehandicaptenvoertuigen zonder motor;

- één bord C15, een verbodsbord, gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

- haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Tekening: B-1537-451, Sietse Veldstraweg

- twee borden A1-60, een snelheidsbord, maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één onderbord OB54, een onderbord, uitgezonderd voor bromfietsers;

- één bord B4, een voorrangskruispunt met een weg van links;

- één bord B5, een voorrangskruispunt met een weg van rechts;

- één bord B6, een voorrangsbord tot het verlenen van voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg;

- één bord G11, een gebodsbord, verplicht fietspad;

- één onderbord OB502, fietspad in twee rijrichtingen;

- haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Tekening: B1537-452, Medenerweg

- twee borden A1-60, een snelheidsbord, maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één bord B4, een voorrangskruispunt met een weg van links;

- één bord B5, een voorrangskruispunt met een weg van rechts;

- één bord B6, een voorrangsbord tot het verlenen van voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg;

- één onderbord OB503B02, let op fietsverkeer uit twee rijrichtingen;

- één bord G11, een gebodsbord, verplicht fietspad;

- haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen;

- blokmarking om de fietsers voorrang te geven op het kruisende verkeer.

 

Tekening: B-1537-453, nieuwe brug rondweg Aduard

- vijf borden A1-60, een snelheidsbord, maximum toegestane sneheid 60 km/u;

- één zonebord A1-30zb, een snelheidsbord, zone maximum toegestane snelheid 30 km/u;

- één zonebord A2-30zb, een snelheidsbord, einde zone maximum toegestane snelheid 30 km/u;

- vier borden B6, een voorrangsbord tot het verlenen van voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg;

- vier borden B5, een voorrangskruispunt met een weg van rechts;

- twee onderborden OB503B02, let op fietsverkeer uit twee rijrichtingen;

- vier borden B4, een voorrangskruispunt met een weg van links;

- zes borden G11, een gebodsbord, verplicht fietspad;

- twee onderborden OB502, fietspad in twee rijrichtingen;

- één onderbord OB-503B02, een onderbord, kruising fietspad;

- blokmarking om de fietsers voorrang te geven op het kruisende verkeer;

- haaientanden om de voorrang op de aansluitende weg en het aansluitende (brom)fietspad te regelen.

 

Groningen, 1 mei 2019

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen,

R. Bosma

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure "Bezwaar maken tegen een besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen ( www.provinciegroningen.nl ).

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl .