Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 23007Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Kruisberglaan 17 De Rips

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2017” voor de locatie Kruisberglaan 17 in De Rips met ID-nummer NL.IMRO.1652.Buitengebied012017.VA03 opnieuw gewijzigd heeft vastgesteld naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om voor het adres Kruisberglaan 17 in De Rips een tweede woning te bestemmen. Wegens een ingekomen beroep heeft de Raad van State op 27 december 2018 uitspraak gedaan, waarbij de gemeenteraad is opgedragen om een nieuw besluit te nemen over de locatie. De bestaande vergunde woning is opnieuw bestemd, waarbij er geen uitbreidingsmogelijkheden voor de woning zijn opgenomen in het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan.

Intrekken ontwerpbestemmingsplan

Het perceel Kruisberglaan 17 in De Rips was ook opgenomen in het ontwerpbesluit van de integrale herziening van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017”. De locatie was niet opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan, in afwachting van de uitspraak van de Raad van State. Nu deze uitspraak is ontvangen en verwerkt in een nieuw besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied, herziening januari 2017” voor de locatie Kruisberglaan 17 in De Rips, wordt het betreffende ontwerpbesluit ingetrokken.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp en/of het voorheen vastgestelde bestemmingsplan van 20 april 2017 kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst niet de werking van het vaststellingsbesluit. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemert, 10 mei 2019