Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 2252

Gepubliceerd op 11 januari 2019 13:12

Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp herinrichting Erasmusweg deel 2, van Loevesteinlaan tot Beresteinlaan.

Logo 's-Gravenhage

Met deze publicatie wordt de eerdere publicatie van dit besluit hersteld in verband met een verkeerd toegevoegde bijlage.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gezien bijgevoegde plantoelichting en tekening,

 

besluit:

 

 • I.

  in te stemmen met de vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp herinrichting Erasmusweg deel 2, van Loevesteinlaan tot Beresteinlaan;

 

 • II.

  dat de bekendmaking van de ter inzage legging van het voorlopig ontwerp in het Gemeenteblad en de Staatscourant wordt gepubliceerd.

 

Den Haag, 18 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Peter hennephof

 

de burgemeester,

Pauline Krikke

 

 

 

Toelichting

Conform de beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in de Haagse Nota Mobiliteit (HNM) en de Kadernota Straten, Wegen en Lanen (SWL) dient de Erasmusweg als stedelijke hoofdweg te functioneren. In de huidige situatie komt het gewenste wegbeeld niet overeen met de functie van de stedelijke hoofdweg. Aan de zeezijde (huizenzijde) bestaat de weg uit twee rijstroken en aan de landzijde uit ‘anderhalve” rijstrook. De Erasmusweg moet dan ook tot een volwaardige stedelijke hoofdweg, bestaande uit 2x2 rijstroken, worden opgewaardeerd. Door het voldoen aan dit wegbeeld van een stedelijke hoofdweg wordt de doorstroming verbeterd, de weg nog overzichtelijker, veiliger en aantrekkelijker gemaakt waardoor andere routes zoals de Melis Stokelaan en aangrenzende straten in woonwijken minder worden belast. De aanleiding om het project Erasmusweg op te starten is tweeledig:

1) Een deel van deze stedelijke hoofdweg is in de onderhoudsplanning opgenomen en dient noodzakelijkerwijs op korte termijn uitgevoerd te worden;

2) De verkeersintensiteit groeit dusdanig door aanpassingen op het hoofdwegennet, te weten de A4 midden Delfland (reeds gereed) en de verruiming van de capaciteit op de route Wippolderlaan/Lozerlaan. Verder speelt het afwaarderen van de Melis Stokelaan ook nog een rol waardoor de verkeersveiligheid en doorstroming op de Erasmusweg verder onder druk komt te staan.

 

Deeltrajecten

De uitvoering van de herinrichting van de Erasmusweg wordt gefaseerd aangepakt. De herinrichting bestaat uit twee deeltrajecten:

 

Deel 1.  Troelstrakade - Loevesteinlaan (Rood omkaderd)

Deel 2. Loevesteinlaan – Beresteinlaan (Groen omkaderd)

 

 

De herinrichting van het eerste deel van de Erasmusweg, tussen de Troelstrakade en de Loevesteinlaan, is op 17 mei 2016 goedgekeurd door het college (RIS294199). De uitvoering staat gepland voor 2019. Het voorliggende ontwerp dat voor inspraak wordt aangeboden betreft de herinrichting van de Erasmusweg deel 2 tussen de Loevesteinlaan en de Beresteinlaan.

 

Inrichtingsprincipes

De doelstelling van het project is om de doorstroming, veiligheid en overzichtelijkheid van de Erasmusweg te verbeteren om aan het wenselijk wegbeeld van een stedelijke hoofdweg te kunnen voldoen.

 

In het voorontwerp is het aantal rijstroken daarom verbreed van 1,5 naar 2 ten gunste van de doorstroming. Het ontwerp heeft de volgende kenmerken:

 

 • .

  2x2 rijstroken in beide richtingen met een merendeel gesloten middenberm,

 • .

  Verminderen van het aantal doorsteken t.b.v. optimalisatie van de doorstroming,

 • .

  Handhaven bomen,

 • .

  Verbeterde verkeersveiligheid en ruimtelijke inpassing.

 

Toetsing

De adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) en het Vooroverleg Verkeerszaken (VOV) hebben zich positief uitgesproken over het concept voorlopig ontwerp.

 

Juridisch kader

Het herinrichtingsplan past binnen het geldende bestemmingsplan.

 

Communicatie

Met het collegebesluit wordt het concept voorlopig ontwerp vrijgegeven voor inspraak voor omwonenden en andere belanghebbenden. De inspraakperiode beslaat 6 weken, startend één dag na bekendmaking in het gemeenteblad. Onderdeel van de inspraakprocedure is een inspraakbijeenkomst voor de belanghebbenden, waar het voorlopig ontwerp zal worden getoond en toegelicht. De bijeenkomst zal eind januari plaatsvinden.

 

Voor deze bijeenkomst zullen ca 10.000 uitnodigingsbrieven worden verstuurd naar adressen langs het tracé en de wijken Morgenstond, Dreven en Gaarden en Erasmusveld.

Ook de betreffende wijkberaden en belangenorganisaties, zullen worden uitgenodigd voor de informatieavond. Daarnaast zal de uitnodiging worden verspreid via lokale informatienetwerken en een advertentie in de Posthoorn.

 

Uitvoeringsplanning

De start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Erasmusweg deel 2, is gepland begin 2020. In het BVC hoofdlijnenplan staat het voorlopig tijdslot beschreven van kwartaal 1 en kwartaal 2 in 2020. Dit is afgestemd met Erasmusweg deel 1.

 

Kosten en dekking

Met de ter inzage legging worden nog geen verplichtingen aangegaan. Bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het ontwerp wordt besloten over de dekking.

 

De projectkosten voor de herinrichting, inclusief de voorbereidingskosten, zijn geraamd op €4.436.000,- (excl. btw. Incl. VAT en onvoorzien) en hiervoor is dekking beschikbaar. Er worden geen extra beheerlasten verwacht. In de plantoelichting wordt nader ingegaan op kosten, risico’s en dekking.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl