Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 22444Ruimtelijke plannenRectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord’’, 2de bestuurlijke lus.

Logo Stichtse Vecht

Rectificatie op de bekendmaking in de Staatscourant en Gemeenteblad van 11 april 2019, nr. 20814.

Bij het beschikbaar stellen van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord”, 2de bestuurlijke lus op www.ruimtelijkeplannen.nl zijn technische problemen ontstaan. Hierdoor ontbraken de bijlagen en de afbeeldingen van de toelichting. Het bestemmingsplan gaat daarom een week later ter inzage. Hieronder nogmaals de volledige bekendmaking met de aangepaste data van terinzagelegging.

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord”, 2de bestuurlijke lus vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met donderdag 30 mei 2019 ter inzage ligt.

Bestuurlijke lus

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft op 2 april 2019 het vastgestelde bestemmingsplan “Landelijk Gebied Noord” opnieuw vastgesteld. Het besluit volgt op de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (nummer: 201601663/3/R2) van 31 oktober 2018 inzake het vaststellingsbesluit van 2 december 2015 en 6 maart 2018.

De Afdeling heeft in haar tussenuitspraak de gemeenteraad op grond van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgedragen met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling een nieuw besluit te nemen zonder dat bij de voorbereiding daarvan (opnieuw) toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb. Dit betekent dat de Afdeling de zogeheten “bestuurlijke lus” heeft toegepast, een verkorte procedure bedoeld om geconstateerde gebreken te herstellen.

Wijzigingen

Op basis van de uitspraak zijn de volgende regels in het bestemmingsplan aangepast:

 • 1.

  Op de verbeelding (plankaart), in combinatie met artikel 3.1. lid b, wordt aangegeven dat intensieve veehouderij niet is toegestaan ter plaatse van het agrarische bouwvlak van Nigtevechtseweg 186-188;

 • 2.

  Op de verbeelding en in de planregels wordt de bouw en het gebruik van dierenverblijven op het oostelijke agrarisch bouwvlak van Nigtevechtseweg 186-188 uitgesloten;

 • 3.

  Het gezamenlijke bouwvlak voor “wonen” ter plaatse van de percelen Nigtevechtseweg 190, 192 en 194 wordt aangepast;

 • 4.

  De planregels in artikel 15.2.1. onder b van de bestemming “Wonen” wordt aangepast.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG03) vanaf vrijdag 19 april 2019 tot en met 30 mei 2019 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zonder afspraak inzien. Het plan ligt in de kast Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).  

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn, tegen de aangebrachte wijzigingen, een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun beroepsgronden betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven plandelen.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast een beroepschrift, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken voor verdere behandeling verzonden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de andere partijen in het geding.