Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 22082VerkeersbesluitenVerkeersbesluit uitbreiding e-laadplaats naast de Jan van Galenstraat nummer 2 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Dit verkeersbesluit betreft het uitbreiden van de e-laadplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig naast de Jan van Galenstraat nummer 2 in Maarssen, als besloten in Staatscourant nummer 25711 van 4 mei 2018.

Hiervoor wordt een tweede van de openbare parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van een elektrisch voertuig. Deze komt naast de bestaande gereserveerde plaats op bovengenoemde locatie. Dit vanwege de aanvraag van drie andere gebruikers in de omgeving.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

  • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

  • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder d wordt met het verkeersbesluit de vrijheid van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

  • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

  • Het verkeersbesluit sluit aan bij de beleidsregel “Plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op openbaar terrein” van de gemeente Stichtse Vecht d.d. 24-04-2015.

  • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord.

  • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregelen. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover de aanleg van een e-laadparkeerplaats, maar dat daarbij wel de juiste bebording geplaatst dient te worden.

Het is dan ook gewenst om een tweede van de parkeerplaatsen naast de Jan van Galenstraat nummer 2 in Maarssen aan te wijzen als uitbreiding van de bestaande e-laadplaats.

Hiervoor zal de gemeente onder het aanwezige verkeersbord E04 (RVV 1990) en onderbord met de tekst: ‘opladen elektrisch voertuig’, het onderbord OB504 plaatsen.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om, eigenaren van elektrische voertuigen,welke niet beschikken over parkeren op eigenterrein, demogelijkheid te geven om hun elektrische voertuig op te laden.Dit gaat ten kostte van een parkeerplaats voor een gewonebrandstof voertuig.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers,de bereikbaarheid van hulpdiensten endaarmee de algemene veiligheidvoor de omgeving is leidend in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen heeft het gemeentebestuur besloten een tweede openbare parkeerplaats aan te wijzen voor de aanleg van voorzieningen voor het opladen van een elektrische auto. De aangewezen parkeerplaats is gelegen naast de Jan van Galenstraat nummer 2 in Maarssen en komt naast de bestaande e-laadplaats als besloten in Staatscourant nummer 25711 van 4 mei 2018.

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 15 april 2019

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk? U kunt ons dan bellen.Een medewerker van de gemeenteneemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. U kunt ons bellen van maandagtoten met vrijdag tussen 8:30 en 17:00uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staatbovenaan deze brief.Let op: wacht niet te lang metcontact opnemen want de termijn waarbinnen eenbezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact?U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders. U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar. Het adres voor het indienen van het bezwaarop papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluitwaar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waaromu het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluitwaar u het niet mee eens bentaan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.