Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 22013Ruimtelijke plannenVaststelling  wijzigingsplan Lisdoddeweg 39 ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.

Logo Lelystad

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat zij bij besluit van 15 april 2019 voor het perceel Lisdoddeweg 39, het ‘Wijzigingsplan Lisdoddeweg 39’ is opgesteld ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak voor de realisatie van een bewaring.

Het plangebied bestaat uit het agrarische perceel Lisdoddeweg 39 in het buitengebied van de gemeente Lelystad en ligt op circa drie kilometer ten noordoosten van Lelystad.

Inzage

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. De informatiebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Zaterdag gesloten. Tevens zijn de stukken digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nlen op de gemeentelijke website www.lelystad.nl. Deze mogelijkheid wordt ook geboden in het stadhuis Het digitale wijzigingsplan is voorzien van de identificatiecode NLIMRO.0995.WP00020-VG01

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep is ingesteld, kan tijdens deze termijn bij de voorzitter van de Afdeling tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het instellen van beroep is mogelijk voor een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college naar voren heeft gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

Het ondertekende beroepschrift en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening dienen ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep en een eventueel verzoek. Voor het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.