Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 22008Ruimtelijke plannenDELEGATIEPLAN “OPBuBo 2018, gedeelte Nieuweweg 50 Baarland en Kaneelpolderdijk 4 Kwadendamme, 2019”

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.9a, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij bij besluit van 9 april 2019 het delegatieplan "OPBuBo 2018, gedeelte Nieuweweg 50 Baarland en Kaneelpolderdijk 4 Kwadendamme, 2019” hebben vastgesteld

Inhoud

Dit delegatieplan maakt het mogelijk om de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Kaneelpolderdijk 4 te Kwadendamme voor woondoeleinden te gebruiken. Daarnaast biedt het delegatieplan het planologische kader om op het perceel Nieuweweg 50 te Baarland te komen tot de realisatie van een vrijstaande woning.

Inzage

Het delegatieplan en het vaststellingsbesluit kunt u vanaf 18 april 2019 raadplegen via http://borsele.crotec-omgevingsplan.nl/. Deze digitale raadpleegomgeving is ook te benaderen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Plannaam of-nummer”. Vul dan in het venster de bij het plan behorende identificatiecode NL.IMRO.0654.OPBGBNW2019-0002 in. Daarnaast ligt het besluit samen met het delegatieplan ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook via de gemeentelijke website www.borsele.nl raadplegen.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van een delegatieplan kan een belanghebbende schriftelijk beroep instellen. Dit is mogelijk op grond van artikel 8.2, lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt van 19 april tot en met 31 mei 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld en een spoedeisend belang heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van een delegatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 17 april 2019