Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2019, 21725Ruimtelijke plannenBekendmaking Exploitatieplan Honderdland fase 2

Logo Westland

De gemeente Westland maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt:

 

Naam : Honderdland fase 2 Exploitatieplan

Soort plan : Exploitatieplan

Status  : 22-01-2019 Gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum : 18-04-2019

Reactietermijn : vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Nummer : NL.IMRO.1783.BTHONDERDLF2exp-ONHE

Artikel : 6.12 Wet ruimtelijke ordening

 

Omschrijving

Het Exploitatieplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het eerder vastgestelde exploitatieplan Honderdland fase 2. De wijzigingen staan aangegeven in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van het besluit.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

Wilt u reageren op het plan?

U kunt schriftelijk beroep indienen over de wijzigingen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag indien u als belanghebbende:

- tijdig tegen het ontwerp plan een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen;

- bedenkingen heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Voorlopige voorziening

Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.