Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 21717VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Haarlemmerliede – bedrijventerrein Polanenpark

Logo Haarlemmermeer

Onderwerp: instellen parkeerverbodzone

Nummer: X.2019.05534

Gelet op het volgende:

 • Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

 • Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

 • Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

  • 1.

   In eerste instantie:

   • a.

    het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   • b.

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

   • c.

    het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

   • d.

    het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

  • 2.

   In tweede instantie ook voor:

   • a.

    het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

   • b.

    het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 • Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie.

 • De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

   

Overwegingen en motivatie

Het bedrijventerrein Polanenpark, gelegen aan de Haarlemmerstraatweg in Haarlemmerliede, is een bestaand bedrijventerrein dat deels nog wordt ontwikkeld. Op dit moment ligt dit bedrijventerrein buiten de bebouwde kom. Er mag geparkeerd worden op de rijbaan terwijl dit onwenselijk is en bovendien is er voldoende ruimte op eigen terrein bij de bestaande, maar ook toekomstige bedrijven.

De bestaande bebouwde kom van Haarlemmerliede ligt op dit moment op de Haarlemmerstraatweg direct na het Polanenpark. Gezien de ontwikkelingen wordt de bebouwde kom uitgebreid naar dit bedrijvenpark. Daarmee wordt de maximum snelheid 50 km/u. Separaat aan dit verkeersbesluit wordt hiervoor een komgrenzenbesluit genomen.

Daarnaast wordt het bedrijventerrein voorzien in een parkeerverbodszone. Hierdoor ontstaat er een eenduidig uniform parkeerregime dat zorgt voor een rustiger en overzichtelijker straatbeeld. Tevens worden hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Polanenpark gewaarborgd.

Maatregelen (bebording en belijning)

De volgende maatregel wordt getroffen:

1.het instellen van een parkeerverbodzone op de Liebrugweg, de Schalkwijkpolderweg en de Houtrijkweg (plaatsen borden E1 RVV 1990 met opdruk zone);

De aan te brengen bebording staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2019-200-021.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

 • artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • artikel 2, lid 2a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • artikel 2, lid 2b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d). De andere belangen die door de maatregelen worden gediend, wegen echter zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bewoners.

Bedrijven

De maatregelen hebben geen gevolgen voor bedrijven, omdat deze op eigen terrein parkeren. Ook het binnen de bebouwde kom brengen van het bedrijventerrein heeft geen gevolgen voor bedrijven.

(Doorgaand) gemotoriseerd verkeer

De belangen van (doorgaand) gemotoriseerd verkeer worden niet geschaad.

Vrachtverkeer

De belangen van vrachtverkeer zijn gebaat bij deze maatregel. Een eenduidig en uniform parkeerregime zorgt voor een rustiger en overzichtelijker straatbeeld. Tevens wordt hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Polanenpark gewaarborgd. Aan de andere kant worden de belangen van vrachtverkeer geschaad omdat niet meer op de rijbaan geparkeerd mag worden.

Langzaam verkeer

De maatregelen hebben ook een positief effect voor langzaam verkeer. De maximum snelheid wordt omlaag gebracht en het parkeerregime zorg voor een rustiger en overzichtelijker straatbeeld. Tevens wordt hiermee de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in Polanenpark gewaarborgd.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten

De maatregelen zijn in het belang van nood- en hulpdiensten. Omdat er geen voertuigen op de rijbaan geparkeerd staan wordt de bereikbaarheid gegarandeerd.

Parkeerders

Parkeerders worden licht in hun belangen geschaad omdat ze op het bedrijventerrein niet meer op de rijbaan mogen parkeren. Echter is bij elk bedrijf parkeergelegenheid op eigen terrein georganiseerd.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de leefbaarheid en verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Dit is in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn, maar vooral in het belang van vrachtverkeer, langzaam verkeer en nood- en hulpdiensten. Deze belangen wegen zwaarder dan de belangen van parkeerders en vrachtverkeer die in geringe mate hinder ondervinden van de maatregelen.

Voorbereiding en overleg

Om de rechtstreeks bij het verkeersbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral bij complexe en omstreden maatregelen, een voorbereidingsprocedure te volgen. Hier is vanaf gezien omdat de maatregel geen complexe maatregel betreft en de belangen voldoende in beeld zijn. Bovendien zijn de maatregelen afgestemd met de vertegenwoordigers van het bedrijventerrein.

Overleg met de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 02-04-2019 is dit besluit behandeld in de Werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2019-200-021, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

 • 1.

  het instellen van een parkeerverbodzone op bedrijventerrein Polanenpark in Haarlemmerliede door het plaatsen van borden conform model E1 uit bijlage I van het RVV 1990 met opdruk “zone”, inhoudende “begin parkeerverbodzone” respectievelijk “einde parkeerverbodzone”, op de volgende locaties:

  • a.

   de Liebrugweg, nabij de aansluiting met de Haarlemmerstraatweg;

  • b.

   de Schalkwijkpolderweg, nabij de aansluiting met de Haarlemmerstraatweg;

  • c.

   de Houtrijkweg, nabij de aansluiting met de Haarlemmerstraatweg.

 • 2.

  dit besluit ter openbare kennis te brengen op 15 april 2019.

   

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

namens dezen,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de teammanager Vakdisciplines,

 

 

M.Koster

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.