Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenStaatscourant 2019, 21622Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a”, gemeente Zutphen

Logo Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 19 april 2019 tijdens de algemene openingstijden bij het loket van de gemeente Zutphen, 's Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage ligt:

Bestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a”

Het bestemmingsplan ziet op de realisatie van twee woningen te realiseren. Eén op het perceel Hoveniersweg naast 12a en één op het perceel Hoveniersweg tussen 5a en 7.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Hoveniersweg naast 12a en tussen 5a en 7 te Zutphen.

Zienswijzen

Een ieder kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging, van 19 april 2019 tot en met 31 mei 2019, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het bovengenoemde bestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 41, 7200 AA Zutphen, onder vermelding van zaaknummer 131996. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, telefoonnummer 14 0575.

Plan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Hoveniersweg naast 7 en 12a” kunt u inzien in het stadhuis, tijdens de algemene openingstijden bij het Loket, ’s Gravenhof 2 te Zutphen.

Het plan is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1517HWnaast7en12-on01

De bestanden van het ontwerpbestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1517HWnaast7en12-on01

Zutphen, 18 april 2019

Burgemeester en wethouders van Zutphen