Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierStaatscourant 2019, 21565VerkeersbesluitenVerkeersbesluit bebording Marepad

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Registratienummer: 19.0002429

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Na overweging van het volgende:

Wettelijke grondslag verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, of indien dit een nadere uitleg inhoudt van de op de borden voorkomende aanduiding (artikel 8 BABW).

Wij zijn bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit op grond van artikel 18, lid 1 onder c WVW 1994, het BABW, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990), de Waterschapswet, het Reglement voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012 en de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012.

Motivering en doel

Het Marepad is een onverplicht fietspad bij het Twisk natuurgebied. Grenzend aan het fietspad liggen onder andere de wegen Mijnsherenweg Oost, het Waagpad en het Hornderpad. Aan het pad zijn verder percelen gelegen die met de tractor bereikt moeten worden.

De huidige bebording en de fietspaaltjes op het Marepad zijn in het verleden geplaatst om doorgaand gemotoriseerd verkeer te weren. Er geldt een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen vanaf het oosten, daarnaast heeft het pad de status van onverplicht fietspad.

Deze bebording kan volgens de richtlijnen van het CROW niet naast elkaar gebruikt worden (op een fietspad mag per definitie geen gemotoriseerd verkeer rijden).

In de huidige situatie zijn de percelen langs het Marepad vanuit het westen alleen bereikbaar via de dorpskern Twisk. Dit veroorzaakt overlast en oponthoud voor het overige verkeer in de dorpskern. Tijdens een pilot hebben de betreffende perceeleigenaren toestemming gekregen van het hoogheemraadschap om via het Marepad te rijden met de tractor. De fietspaaltjes zijn tijdens de pilot verwijderd, waarbij is gekeken of er auto's gebruik zouden gaan maken van het Marepad. Gebleken is dat er, buiten de tractoren, geen doorgaand gemotoriseerd verkeer gebruik maakt van het fietspad. Daarnaast is onlangs bij onderhoud het smalle westelijke deel van het Marepad verbreed, waardoor geen schade aan verharding en de berm optreedt als een tractor passeert.

Fietspaaltjes dienen zoveel mogelijk vermeden te worden omdat ze een obstakel vormen voor fietsers. Er is daarom gekozen om de fietspaaltjes te verwijderen zodat de verkeersveiligheid verbetert en de bereikbaarheid van de percelen vergroot wordt.

Aan de oostkant van het Marepad staat aan het begin een geslotenverklaring bord met uitzondering van bestemmingsverkeer. In de huidige situatie is dit moeilijk te handhaven wanneer de fietspaaltjes zijn weggehaald, aangezien iemand het makkelijk kan voordoen alsof diegene een perceel langs het Marepad als eindbestemming heeft. Bij het expliciet toestaan van tractoren op het Marepad, maken alleen omwonenden die met de tractor bij de percelen moeten zijn gebruik van dit pad.

De 'verplicht fietspad' bebording op het Hornderpad is op advies van de politie ook meegenomen bij dit besluit. De uitgezonderd onderborden zijn van toepassing op geslotenverklaringen en dat is niet het geval op het Hornderpad omdat de 'verplicht fietspad' borden categorie G betreffen in plaats van categorie C (zie RVV-categorieën). In plaats daarvan wordt gekozen voor een onderbord met 'tractor toegestaan' te plaatsen in plaats van 'uitgezonderd tractor'.

De bebording op de Mijnsherenweg Oost komt daarnaast niet overeen qua uniformiteit met de situatie op het Marepad. Het onderbord zondert naast fietsers namelijk ook bromfietsers uit en deze dienen geen gebruik te maken van het recreatieve fietspad Marepad.

Het doel van dit verkeersbesluit is om de bebording op het Marepad en de aangrenzende delen van het Waagpad en het Hornderpad overeenkomstig met de CROW richtlijnen te maken en de bebording op deze wegen op elkaar aan te laten sluiten. De geslotenverklaring voor gemotoriseerde voertuigen blijft van kracht omdat het Marepad een onverplicht fietspad blijft. Tractoren worden op het Marepad wel toegestaan om zo lokale perceeleigenaren te faciliteren.

De volgende acties worden ondernomen aan het Marepad ( De letters corresponderen met de weergegeven locaties in bijlage 1):

a.

1x verwijderen G13 (onverplicht fietspad)

1x aanbrengen L08 (doodlopende weg)

1x aanbrengen onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers)

b.

1x verwijderen C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen)

1x verwijderen onderbord OB108 (uitgezonderd bestemmingsverkeer)

1x aanbrengen G13 (onverplicht fietspad)

1x aanbrengen onderbord ([tractor icoon] toegestaan)

c.

3x verwijderen fietspaal

De volgende acties worden ondernomen aan de Mijnsherenweg oost:

d.

1x verwijderen onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers)

1x aanbrengen onderbord OB52 (uitgezonderd fietsers)

De volgende acties worden ondernomen aan het Hornderpad :

e.

2x verwijderen G11 (verplicht fietspad)

2x verwijderen onderbord OB55 (uitgezonderd tractors)

2x aanbrengen G13 (onverplicht fietspad)

2x aanbrengen onderbord ([tractor icoon] toegestaan)

 

f.

1x aanbrengen onderbord ([tractor icoon] toegestaan)

Het nemen van dit besluit heeft als doel:

 • -

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

 • -

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland en deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Advies gemeente Medemblik

Overeenkomstig artikel 25 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met gemeente Medemblik en deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

Besluit

 • I.

  Bebording aanpassen op het Marepad, Mijnsherenweg Oost en Hornderpad (zie bijlage 2 en 3).

 • II.

  Drie fietspaaltjes verwijderen (zie bijlage 3).

 • III.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten d.d. 01-04-2019.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden

van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

namens dezen,

S.A. Langeweg,

Hoofd Afdeling Waterveiligheid & Wegen

Dit besluit is vastgesteld krachtens de Delegatieregeling Hollands Noorderkwartier 2012. Dit besluit bevindt zich ten kantore van het hoogheemraadschap aan Het Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard, waar het tijdens kantooruren kan worden ingezien. Tegen betaling kan een kopie van dit besluit worden verkregen.

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

 • Gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum

 • Politie Noord-Holland, Postbus 57, 2000 AB Haarlem.

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, t.a.v. Adviescommissie bezwaren, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Elektronisch bezwaar maken is in sommige gevallen mogelijk, voor informatie zie www.hhnk.nl.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening van het bezwaar, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Daarvoor dient u zich te richten tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening. Het adres van de rechtbank is: Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar.

Bijlagen

 • 1.

  Locaties bebording Marepad

 • 2.

  Oude situatie Marepad

 • 3.

  Nieuwe situatie Marepad