Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 21528VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit parkeerverbod uitbreiden Vlasselt te Zevenbergen

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Vlasselt een erftoegangsweg is en is gelegen binnen de bebouwde kom van Zevenbergen;

 • 2.

  dat de Vlasselt in beheer en onderhoud is van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat er regelmatig auto's geparkeerd staan in de smalle gedeeltes van de straat waardoor de doorgang voor hulpdiensten en servicediensten (zoals vuilnisophaaldiensten) wordt belemmerd;

 • 4.

  dat er in de huidige situatie al een parkeerverbod is aan één kant van de Vlasselt;

 • 5.

  dat het gewenst is het verbod ook aan de andere kant van de Vlasselt aan te brengen;

 • 6.

  dat de bewoners van de Vlasselt unaniem akkoord gaan met deze wijziging en ervoor kiezen in het bredere gedeelte achterin de Vlasselt drie parkeerplaatsen te realiseren;

 • 7.

  dat ook onze dienstdoende vuilnis ophaaldienst heeft verzocht maatregelen te treffen in de Vlasselt;

 • 8.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – gewenst is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 9.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 10.

  dat advies is gevraagd aan de politie; Deze geeft aan bezwaren te hebben tegen het besluit. Redenen hiervoor zijn; dat er geen meldingen van overlast bekend zijn bij de politie. Dat de doelstelling is om het aantal borden in verblijfsgebieden terug te dringen en handhaving op het verbod kan niet worden gegarandeerd (i.v.m) prioriteiten bij de politie.

 • 11.

  dat er, naast een beperkte handhaving, toch een informerende werking uitgaat door het plaatsen van stopverbod borden aan beide kanten van de Vlasselt.

 

Besluiten

 • 1.

  om het parkeerverbod aan beide kanten van de Vlasselt in te stellen middels het verkeersbord E1.

 • 2.

  om drie parkeerplaatsen te realiseren op het bredere gedeelte aan het einde van de Vlasselt.

Zevenbergen 16 april 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P van der Putten

Teamleider team infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.