Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 2125VerkeersbesluitenAmsterdam, verkeersbesluit IJtunnel verbod autobussen en vrachtwagens op linker rijstrook

Logo Amsterdam

CE18-04163 d.d. 19 november 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

 

Overwegende dat:

 

De IJtunnel is geherprofileerd;

ter bevordering van de doorstroming en in verband met de verkeersveiligheid, een nieuwe rijstrookindeling is aangebracht, waarbij het bus- en vrachtverkeer alleen de rechterrijstrook mag gaan berijden;

dit aan de weggebruiker kenbaar gemaakt wordt door het instellen van een geslotenverklaring voor autobussen en vrachtauto’s op de linker rijstrook;

ter voorkoming van het wisselen van de rijstrook, wat verkeersonveilige situaties met zich mee kan brengen, de rijstroken van elkaar gescheiden zijn door een doorgetrokken streep;

op 11 september 2012 overleg met de verkeerscommissie, waarin een gemandateerde van de regionale politie eenheid Amsterdam is vertegenwoordigd, heeft plaatsgevonden, waarbij de verkeerscommissie positief op het plan heeft geadviseerd;

  • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

  • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

Door het plaatsen van verkeersborden conform model C7b op L11 van Bijlage I van het RVV 1990, in te stellen een geslotenverklaring voor autobussen en vrachtwagens in de IJtunnel, op de linker rijstrook in beide tunnelbuizen.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

 

Amsterdam,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

 

Annelies Lelijveld

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

  • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie