Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 21191Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ter inzage wordt gelegd.

Plan

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op onderdelen van de strand- en duingebieden in Noordwijk, met uitzondering van enkele aan de rand van het plangebied gelegen recreatie- en horecavoorzieningen. Met de herziening van het bestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ wordt in hoofdzaak beoogd het verwerken van ruimtelijk relevante onderdelen van de eerder vastgestelde Strandnota 2015-2020 en de nadien aangebrachte wijzingen daarin.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’ ligt met ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019 ter inzage. Het plan is in te zien in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42 en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancode NL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening-ON01.

Zienswijze

Een ieder kan zienswijzen indienen. Dit moet binnen de termijn van terinzagelegging (van 17 april tot en met 28 mei 2019). Zienswijzen kunnen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e herziening’”. Voor een eventuele mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling, (071)36 60 000.