Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2019, 20986Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Thorbeckelaan 237’

Logo Roosendaal

NL.IMRO.1674.2103THORBECKELN237-0301

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 15 april 2019, gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Thorbeckelaan 237’.  

Inzage

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Thorbeckelaan 237, zaaknummer 1140653”. Degenen die mondeling zienswijzen naar voren willen brengen, kunnen contact opnemen met de heer S.H. Herijgers (telefonisch 14 0165 of per e-mail: s.herijgers@roosendaal.nl ).

Meer informatie

Voor nadere informatie: Team Ruimte Wonen Grond, de heer S.H. Herijgers (telefonisch: 14 0165 of per e-mail: s.herijgers@roosendaal.nl).  

 

Roosendaal, 12 april 2019,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal