Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasStaatscourant 2019, 20521VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, verplaatsen bebouwde komgrens en snelheidsregime 30 km/uur, Knibbelweg Noord, Zevenhuizen

Logo Zuidplas

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

gelet op artikel 21 van de BABW dient de gemeente aan te geven welke van de in de Wegenverkeerswet 1994 artikel 2 lid 1 en 2 benoemde belangen ten grondslag ligt aan het verkeersbesluit. Aan dit verkeersbesluit ligt het volgende belang ten grondslag:

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

overwegende

 • dat dit deel (ter hoogte van huisnummer 1 t/m 17a) van de Knibbelweg buiten de bebouwde kom is,

   

  dat de bebouwingsdichtheid voldoende is dat de Knibbelweg binnen de bebouwde kom gebracht kan worden,

   

  dat het huidige bebouwde kombord staat op de Knibbelweg ter hoogte van huisnummer 17a,

   

  dat het huidige snelheidsregime op dit deel van de Knibbelweg 60 km/uur bedraagt,

   

  dat op dit deel van de Knibbelweg het autoverkeer en fietsverkeer gemengd is,

   

  dat door de grote snelheidsverschillen de verkeersveiligheid niet optimaal is,

   

  dat de Knibbelweg Noord een verblijfsgebied is,

   

  dat het vanwege de verkeersveiligheid wenselijk is dat de maximale snelheid van het verkeer op de Knibbelweg, op het gedeelte tussen de Noordelijke Dwarsweg en het einde van de Knibbelweg ter hoogte van huisnummer 1, te verlagen van 60 km/uur naar 30 km/uur,

   

  dat dit snelheidsregime past bij een weg binnen de bebouwde kom met een verblijfsfunctie,

   

  dat ten behoeve van het verplaatsen van de bebouwde komgrens op de Knibbelweg het bebouwde kombord wordt verwijderd,

   

  dat de kom grens wordt aangeduid met bebording H01a en H02a (Zevenhuizen) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeersborden 1990;

   

  dat de inrichting van de weg wordt aangepast naar het snelheidsregime van 30 km/uur,

   

  dat er overleg heeft plaatsgevonden met de belanghebbenden,

   

  dat met het verlagen van de snelheid de extra reistijd te verwaarlozen is,

   

  dat het verplaatsen van de bebouwde komgrens geen gevolgen heeft voor het geldende bestemmingsplan,

   

  dat de meningen onder de belanghebbenden verdeeld zijn,

   

  dat belanghebbenden zich zorgen maken over overlast van geluid en trillingen bij het realiseren van verhoogde drempels,

   

  dat dit heeft geleid tot een inrichting met alleen visuele drempels om overlast van geluid en trillingen te voorkomen,

   

  dat er na een jaar wordt geëvalueerd,

   

  dat als de V85 dan hoger dan wenselijk is er verhoogde drempels gerealiseerd worden,

   

  dat de Politie, eenheid Den Haag, instemt met de verkeersmaatregel

   

Besluiten:

 

 • 1.

  Het bebouwde kombord op de Knibbelweg ter hoogte van huisnummer 17a te Zevenhuizen te verwijderen waardoor dit deel van de Knibbelweg binnen de bebouwde kom komt te liggen;

 • 2.

  A01 met 30 km/uur en A02 met einde 30 km/uur, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, te plaatsen direct na/voor de kruising met de Noordelijke Dwarsweg;

 • 3.

  De gemeente stuurt een afschrift van dit besluit naar:

  • -

   politie, eenheid Den Haag,

  • -

   brandweer Zuidplas,

  • -

   de afdeling Ruimte. 

 • 4.

  Publicatie van dit besluit in de Staatscourant waarin wordt gewezen op de mogelijkheid van bezwaar voor belanghebbenden binnen een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking van dit besluit heeft plaatsgevonden.

 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 2 april 2019

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,

      

S. Stoop

Burgemeester

 

R.C.L. Heijdra

Gemeentesecretaris

    

Bijlage

 • 1.

  Situatietekening Knibbelweg Noord (A19.000.264)