Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 20504VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke geslotenverklaring Soutmanstraat Haarlem

Logo Haarlem

Nr. 2019/289705

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).

Overwegende:

dat de Soutmanstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Haarlem;

dat de Soutmanstraat in beheer is bij de gemeente Haarlem;

dat de Soutmanstraat een weg is zoals bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Haarlem bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer en Beleid Openbare Ruimte;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Haarlem is opgenomen in de Structuurvisie Openbare Ruimte (hierna: SOR);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijke beleid Duurzaam Veilig;

dat de Soutmanstraat gecategoriseerd is als erftoegangsweg en daarmee deel uitmaken van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat op een gedeelte van de weg – tussen de perceelnummers 41 en het adres Maarten van Heemskerckstraat 59 – een evenement wordt georganiseerd onder de noemer ‘leefstraat’;

dat de aanwezigheid van rijdende en/of geparkeerde voertuigen in combinatie met de geplande activiteiten op het gedeelte van de weg ongewenst is;

dat het dan ook noodzakelijk is om een geslotenverklaring in te stellen op het gedeelte van de weg om rijdende en/of geparkeerde voertuigen tegen te gaan;

dat aan beide zijden van de weg tussen de perceelnummers 33 en 37 en de perceelnummers 34 en 38 een verbod om stil te staan wordt ingesteld, zodat de mogelijkheid ontstaat voor voertuigen om te kunnen keren op de weg;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen kunnen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 en E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 gedurende de activiteiten van de leefstraat, gepland van 22 juni tot en met 21 juli 2019;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden C1 en E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

dat gelet op artikel 2 van het WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij realisatie van de verkeersmaatregel;

dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde maatregel.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit:

  • -

    door middel van het plaatsen van de verkeersborden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 (inclusief hekwerken) een geslotenverklaring in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Soutmanstraat tussen de perceelnummers 41 en het adres Maarten van Heemskerckstraat 59;

  • -

    door middel van het plaatsen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verbod om stil te staan in te stellen aan beide zijden van de Soutmanstraat tussen de perceelnummers 33 en 37;

  • -

    de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren ten tijde van de activiteiten van de leefstraat, gepland van 22 juni tot en met 21 juli 2019.

Situatieschets:

Aldus vastgesteld op 04 04 2019 te Haarlem

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Sylvia van Egmond

Hoofd afdeling Beheer en Beleid Openbare Ruimte

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Haarlem, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.