Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2019, 20365Benoemingen en ontslagen

Besluit van 1 april 2019, nr. 2019000651, houdende ontheffing van de heer mr. J.L. Burggraaf uit de functie van lid van de afdeling klachtenbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie d.d. 27 maart 2019, kenmerk 3700730;

Gelet op artikel 100 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Met ingang van 1 april 2019 de heer mr. J.L. Burggraaf, geboren 13 januari 1964, op zijn verzoek te ontheffen uit de functie van lid van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde en de Hoge Colleges van Staat.

’s-Gravenhage, 1 april 2019

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten