Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 20319VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke maatregelen Centrumontwikkeling Zevenbergen

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Achtergrond

De gemeente Moerdijk wil de haven in het centrum van Zevenbergen weer heropenen. De komende jaren zal dit plan gerealiseerd worden. Om de werkzaamheden mogelijk te maken en de veiligheid van bewoners, werknemers en verkeersdeelnemers te waarborgen zijn tijdens de looptijd van het project diverse verkeersmaatregelen ter plaatse en in de omgeving van het plangebied noodzakelijk. De realisatie zal gefaseerd plaatsvinden, waardoor er telkens andere / nieuwe verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. Omdat de kans bestaat dat sommige verkeersmaatregelen langer dan 3 maanden gaan duren, en hier normaal gesproken losse verkeersbesluiten moeten worden genomen, gaan we maatregelen in dit besluit bundelen.

Oplossing

De oplossing wordt gezocht in een aantal samenhangende tijdelijke maatregelen binnen het plangebied, te weten:

- Routering van het bouwverkeer;

- Tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van eenrichtingsverkeer;

- Tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van parkeerverboden;

- Tijdelijke gehele en/of gedeeltelijke afsluiting van diverse wegen in het werkgebied;

- Tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van verplichte rijroutes;

- Tijdelijk invoeren van een lagere maximum snelheid (15km/h);

- Tijdelijk invoeren van fietsverboden waarbij kan worden aangegeven dat fietsers moeten afstappen. 

Gelet op:

het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- Er aanleiding is om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen in en nabij het projectgebied “Centrumontwikkeling Zevenbergen”;

- De onderstaande wegen deel uitmaken van het plangebied:

Langenoordstraat, Brugstraat, Noordhaven, Zuidhaven, Dijkstraat, Brouwerstraat, Markt, Molenstraat, Nieuwe Kerkstraat, Oude Kerkstraat, Doelstraat, Kerkstraat, Stoofstraat, Van Steelandstraat , Ambachtsgang, Van der Putgang, Ellenboog, Brouwerijgang, Havengang, Beursgang, Van de Werkstraat, Haveneind, Kristallaan, Kerkhofweg, Huizersdijk, St. Jorisstraat, en Generaal Allenweg.

- Het plangebied in beheer en onderhoud is bij de gemeente Moerdijk;

- Het ten behoeve van de werkzaamheden noodzakelijk is om sommige wegen of wegvakken in het plangebied tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor alle verkeer;

- De gehele of gedeeltelijke geslotenverklaring geldt voor alle verkeer, uitgezonderd werkverkeer;

- Het geheel of gedeeltelijk gesloten verklaren van de weg of wegvakken voor alle verkeer noodzakelijk is om de veiligheid voor zowel de weggebruikers;

- Het vanuit oogpunt van de werkzaamheden en/of de verkeersveiligheid noodzakelijk is om tijdelijk een parkeerverbod in te stellen of tijdelijk een parkeerverbod op te heffen in (delen van) het projectgebied;

- Het vanuit oogpunt van de werkzaamheden en/of de verkeersveiligheid noodzakelijk is om tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen of op te heffen in (delen van) het projectgebied;

- De verkeersmaatregelen van toepassing zijn gedurende de duur van de werkzaamheden van het project “Centrumontwikkeling Zevenbergen”;

- Gedurende de werkzaamheden de planning kan wijzigen als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden;

- De werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden om de noodzakelijke bereikbaarheid te garanderen voor de aanliggende woningen en voorzieningen en om de overlast voor allebelanghebbenden zo veel mogelijk te beperken;

- Tijdens de werkzaamheden de noodzakelijke doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk gewaarborgd wordt;

- Er specifiek aandacht is voor de hulpdiensten, zowel voor wat betreft de uitrukmogelijkheden, bereikbaarheid en bruikbaarheid van het materieel alsmede het aanrijden van de brandweer;

- Er tijdens de werkzaamheden voortdurend overleg plaatsvindt met de hulpdiensten over mogelijkheden en oplossingen voor de voornoemde zaken;

- Gedurende de werkzaamheden dient de aannemer de te nemen verkeersmaatregelen en wijzigingen in de verkeersmaatregelen tijdig voor akkoord voor te leggen aan de gemeente;

- De werkzaamheden overlast zullen veroorzaken voor zowel weggebruikers, omwonenden, voorzieningen als bedrijven in de omgeving;

- Gedurende de werkzaamheden bepaalde wegvakken niet bereikbaar zijn voor alle verkeer en daarmee aanliggende woningen en bedrijven gedurende beperkte tijd niet optimaal of slechts gedeeltelijk bereikbaar zijn;

- Indien nodig overleg plaatsvindt met belanghebbenden over de bereikbaarheid van woningen en van voorzieningen voor klanten en voor leveranciers;Belanghebbenden tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgevingplaatsvinden en over wijzigingen in de bereikbaarheid van het plangebied;

- Een verkeersplan wordt opgesteld om de bereikbaarheid van woningen en voorzieningen tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te houden;

- Omleidingsroutes niet geplaatst worden in het belang van individuele woningen of bedrijven;

- Individuele bedrijven op eigen verzoek in beperkte mate in de gelegenheid gesteld zullen worden in overleg met de gemeente bereikbaardheidsborden te plaatsen;

- Uit oogpunt van verkeersveiligheid terughoudend wordt omgegaan met het plaatsen vanbereikbaarheidsborden voor individuele bedrijven;

- Getracht wordt de periode waarin overlast veroorzaakt wordt tot een minimum te beperken;

- De veiligheid van de werknemers en de weggebruikers alsmede de continuïteit van de werkzaamheden zwaarder weegt dan de overlast die ervaren wordt door de weggebruikers of de bedrijven en bewoners als gevolg van de tijdelijke verkeersmaatregelen op het betreffende wegvak of in de nabije omgeving;

- Met het routeren van het bouwverkeer, tijdelijk invoeren van of tijdelijk opheffen van eenrichtingsverkeer, tijdelijk invoeren van of tijdelijk opheffen van parkeerverboden en het tijdelijk geheel of gedeeltelijk afsluiten van diverse wegen in het werkgebied ter plaatse wordt beoogd de veiligheid op de weg te verzekeren;

- Weggebruikers, passagiers, omwonenden en bedrijven moeten worden beschermd;

- De weg in stand wordt gehouden en de bruikbaarheid daarvan wordt gewaarborgd;

- Instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

BESLUIT

 

De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van eenrichtingsverkeer op wegen of wegvakken in het projectgebied “Centrumontwikkeling Zevenbergen” gedurende de uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel het verwijderen van verkeersbord C02 en C03 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

2.

 

 

De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren van en/of tijdelijk opheffen van parkeerverboden op wegen of wegvakken in het projectgebied “Centrumontwikkeling Zevenbergen” gedurende de uitvoeringsperiode door respectievelijk het plaatsen dan wel het verwijderen van verkeersbord E01 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

3.

 

 

De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren en/of tijdelijk opheffen van verplichte rijrichtingen op wegen of wegvakken in het projectgebied ‘Centrumontwikkelingen Zevenbergen” gedurende de uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel verwijderen van verkeersbord D2, D3, D4, D5, D6, D7 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

4.

 

 

De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren dan wel opheffen van een lagere maximum gereden snelheid (dan 30km/h) op wegen of wegvakken in het projectgebied ‘Centrumontwikkelingen Zevenbergen’ gedurende de uitvoeringsperiode van het project door het plaatsen dan wel verwijderen van verkeersbord A1 met de snelheid “15 km/h”;

5.

 

 

De mogelijkheid tot het tijdelijk invoeren dan wel opheffen van een fietsverbod op wegen of wegvakken in het projectgebied “Centrumontwikkeling Zevenbergen” gedurende de uitvoeringsperiode van het project door respectievelijk het plaatsen dan wel verwijderen van verkeersbord C14 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

6.

 

 

Dat de uitvoerder binnen het projectgebied “centrumontwikkelingen Zevenbergen” gedurende de projectperiode bevoegd is deze verkeersmaatregelen te nemen indien hij dit noodzakelijk acht voor de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden i.c.m. het waarborgen van de veiligheid van overige belanghebbenden, mits de maatregelen vooraf door de gemeente akkoord zijn bevonden.

Zevenbergen 16 april 2019

Burgemeester em wethouders van Moerdijk

Namens deze,

S.P. van Putten

Teamleider Team Infrastructuur

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekenden tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.