Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 20145Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop Hollandsekade 19A – (besluit op grond van artikel 6:19 Awb)

Logo Nieuwkoop

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop Hollandsekade 19A in Woerdense Verlaat met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNKPLkgebiHK19-va02 door de gemeenteraad is vastgesteld op 29 november 2018. De raad heeft eerder besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan betreft een hernieuwde vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij het raadsbesluit van 3 november 2016 voor het perceel Hollandsekade 19A in Woerdense Verlaat herroepen wordt en vervangen wordt door een nieuw besluit. Dit besluit is gebaseerd op artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de Wet ruimtelijke ordening.

Beschrijving

Het betreft een besluit tot het verkleinen van het oorspronkelijke bestemmingsvlak ‘wonen’ en het vergroten van het oorspronkelijke bestemmingsvlak ‘natuur’.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 april 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar via www.nieuwkoop.nl)

  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente (www.nieuwkoop.nl). Kiest u hierbij voor de Activiteit ‘bestemmingsplaninformatie’ en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U dient:

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • de redenen van uw beroep te geven;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

  • tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan óf door een wijziging ten opzichte van het ontwerpplan in een ongunstiger positie te zijn gebracht;

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op vrijdag 12 april 2019. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus op vrijdag 24 mei 2019. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.