Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 20129Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Maarweg

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn voornemens het bestemmingsplan Uithuizen gedeeltelijk te herzien. Dit in verband met plannen van de Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) om aan de Maarweg te Uithuizen, in het kader van de herstructurering, 22 grondgebonden woningen en 8 starterswoningen te realiseren. De nieuwe woningen voldoen aan de huidige wensen op het gebied van wooncomfort en worden aardbevingsbestendig uitgevoerd.

De nieuwbouw zal worden gerealiseerd op de locatie waar enige jaren geleden 44 woningen zijn gesloopt. De naast dit gebied gelegen basisschool De Schelp zal ook worden gesloopt. De locatie van de te slopen basisschool zal bij het nieuwe plangebied worden betrokken.

Om dit planvoornemen mogelijk te maken is een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage

Artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Maarweg ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan op internet bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of rechtstreeks via de link https://bit.ly/2Vnho35

Zienswijzen

Tot en met woensdag 22 mei 2019 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Dat kan schriftelijk of mondeling.

Uw zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Vermeld in brief uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief bij onderwerp: ‘zienswijze bestemmingsplan Maarweg’.

Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Ria Uilenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 88 88.