Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het HogelandStaatscourant 2019, 20035Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan Eemshaven

Logo Het Hogeland

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland zijn voornemens om de beheersverordening voor de Eemshaven te vervangen door een actueel bestemmingsplan. Het bestemmingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de verder ontwikkeling van het haven- en industrieterrein.

Plangebied

De zuidelijke begrenzing van het plangebied wordt grotendeels bepaald door de Kwelderweg. Westelijk van het plangebied ligt de Emmapolder met aangrenzend het Uithuizerwad. Aan de oostzijde stopt het plangebied ter hoogte van het pompgemaal bij de voet van de dijk aan de Waddenzeekant. De grens van het terrein vervolgt naar het noorden langs de dijk, omvat de bestaande havenmonding en vervolgt de westelijke dijk tot waar deze aansluit bij de zeedijk in het verlengde van de Kwelderweg.

Milieu-effectrapport (MER) en passende beoordeling (PB)

Mede vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden zijn een MER en een PB opgesteld. In het MER en de PB zijn de mogelijke natuur- en milieueffecten van de verdere ontwikkeling van de Eemshaven beoordeeld.

Crisis- en herstelwet

Het plangebied is bij besluit van  13 mei 2014 aangewezen als ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet. Het plangebied heeft speciale aandacht als milieuontwikkelingsgebied ter optimalisering van de milieugebruiksruimte.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan en het MER liggen van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij de publieksbalie  in het gemeentehuis te Uithuizen, Hoofdstraat-West 1 te Uithuizen.

U kunt het bestemmingsplan op internet bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl of rechtstreeks via de link https://bit.ly/2TQK3fr

Reacties

U kunt tot en met 22 mei 2019 uw reactie geven op het voorontwerp. Dat kan schriftelijk, per mail of mondeling.

Uw  schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

U kunt ook mailen naar gemeente@hethogeland.nl .

Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e- mail bij onderwerp:  ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Eemshaven’.

Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Ria Uilenberg van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 88 88.