Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 19738VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen Fietselfstedentocht Sloten en Oudemirdum op 10 juni 2019

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190039/1940162414

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van St. de Friese Elfsteden Rijwieltocht Bolsward te Bolsward binnengekomen op 15 maart 2019 om ten behoeve van het houden van de Fietselfstedentocht met live-muziek of culturele act bij de controleposten Sloten en Oudemirdum op Pinkstermaandag 10 juni 2019 2018 in en rond Wijckel en Oudemirdum een aantal (gedeelten van) wegen af te sluiten of verkeersveiliger te maken in verband met een fietstoertocht langs de Friese 11-steden;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • een groot aantal deelnemers en bezoekers wordt verwacht;

 • de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer daardoor in het geding zijn c.q. kunnen zijn;

 • het derhalve noodzakelijk wordt geacht verkeersmaatregelen te treffen;

 • de betreffende wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

tussen 10 juni 2019 10.00 uur tot en met 22.00 uur:

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C2 (eenrichtingsverkeer, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) en C3 (eenrichtingsweg) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende wegen eenrichtingsverkeer in te stellen in de richting van Jachtlustweg, uitgezonderd fietsers en de hulpdiensten:

  • -

   Lynbaen, het gedeelte tussen aansluiting De Vinkebuorren/Heerenhoogweg en Sânmar en

  • -

   Sânmar;

 • 1

  door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

  • -

   Lynbaen, het gedeelte vanaf aansluiting Sânmar richting Vogelzangweg en

  • -

   Jan Schotanusweg, het gedeelte tussen aansluiting Huningspaad en aansluiting De Alde Buorren;

3 door het buiten werking stellen van de borden “verplicht (brom)fietspad” ter plaatse van het pad langs de Heerenhoogweg tussen bebouwde kom Wijckel en aansluiting Lynbaen (brom)fietsers toe te staan op de hoofdrijbaan.

Joure, 1 april 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.