Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2019, 19661Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Buitengebied 2014, 7e wijziging Hogeweg 10 en 19”

Logo Kampen

Het college heeft het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied 2014, 7e wijziging Hogeweg 10 en 19” vrijgegeven voor terinzagelegging.

Wijzigingsplan

De wijziging houdt in dat functieaanduiding ‘relatie’ tussen de percelen Hogeweg 10 en 19 wordt verwijderd. Hierdoor wordt het mogelijk om op beide percelen een afzonderlijk agrarisch bedrijf te vestigen. Het voornemen voldoet aan de gestelde afwegingskaders.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 10 april 2019 tot en met 22 mei 2019 tijdens openingstijden ter inzage in het stadhuis. Het plan is ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991268-OW01.

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, onder vermelding van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor het maken van een afspraak over het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het team Beleidsontwikkeling & Advisering, telefoonnummer 14 038.