Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 19656OverigBestuurlijke lus bestemmingsplan ‘van Duivenvoordestraat’ INT19-1798

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan ‘van Duivenvoordestraat’ (NL.IMRO.0398.BP61DUIVENVOORDE-VA02) op 26 maart 2019 gewijzigd is vastgesteld.

Bestuurlijke lus

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht opgedragen de gebreken

in het besluit van 23 januari 2018 van de raad van de gemeente Heerhugowaard tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘van Duivenvoordestraat’ te herstellen. Daarbij hoeft geen toepassing te worden gegeven aan afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Op basis van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan aangevuld op de volgende punten:

 

  • 1.

    Er is een aanvullend akoestisch rapport toegevoegd. Naast het wegverkeerslawaai is aanvullend akoestisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het effect van het woonzorgcomplex en de appartementen op de omliggende woningen, waarbij rekening is gehouden met aankomend en vertrekkend verkeer en het parkeren van voertuigen. Dit onderzoek heeft niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.

  • 2.

    Er is een groeninrichtingsplan toegevoegd. Middels een opgenomen voorwaardelijke verplichting in de planregels is geborgd dat de groenvoorziening gerealiseerd en in stand gehouden wordt bij de realisatie van het woonzorgcomplex.

 

Met de wijziging geeft de gemeenteraad gevolg aan de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 november 2018 met nummer 201802340/1/R1.

 Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam ‘van Duivenvoordestraat’ invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BP61DUIVENVOORDE-VA02 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

 

Beroep

Gedurende zes weken kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld.

 

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de vaststelling ten opzichte van de eerdere vaststelling op 23 januari 2018 zijn aangebracht.

 

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 23 januari 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan van Duivenvoordestraat, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EZ Den Haag.

 

Heerhugowaard, 09 april 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

15OV06s