Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 19635Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Oplegger 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Hollandscheveld, deelplan de Oplegger 2018’ heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan voor het gebied vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt een vrijstaande woning mogelijk. Het plangebied is gelegen aan de Oplegger (achtertuin Rechtuit 30) te Hollandscheveld.

Inzage

De stukken liggen van 11 april 2019 tot en met 22 mei 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel,  Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8024006-VG01

Beroep/ verzoek voorlopige voorziening

Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u:

  • 1.

    een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad

  • 2.

    een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. 

U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep heeft ingesteld, kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na het verstrijken van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat over dat verzoek is beslist.