Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2019, 19621OverigVestiging voorlopig voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Luttenberg

Logo Raalte

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken op grond van artikel 7, eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 2 april 2019 hebben besloten om op grond van artikel 6 Wvg gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het betreft in totaal 5 percelen gelegen aan en nabij de Elskampweg, Luttenbergerweg en Lemelerweg te Luttenberg.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van de aangewezen gronden, wanneer hij die grond wenst te verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. De eigenaar van de gronden ontvangt afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders en wethouders ligt samen met bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, gedurende 6 weken, vanaf 8 april 2019 tot en met 19 mei 2019, tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16 te Raalte). Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.raalte.nl

Zienswijzen 

Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige aanwijzing van de percelen te bestendigen. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van 4 weken, ingaande op 8 april 2019 en eindigende op 3 mei 2019, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling, naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Raalte, Postbus 140, 8100 AC RAALTE.

Bezwaar tegen de voorlopige aanwijzing

Tegen het besluit staat gedurende een termijn van zes weken, vanaf 8 april 2019 tot en met 19 mei 2019, bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,  Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Zwolle.

Sector Bestuursrecht. Postadres: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Indien de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en wethouders bestendigt in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel beroep) instellen tegen het raadsbesluit. Indien belanghebbenden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbesluit.

Raalte, 5 april 2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte