Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 19428OverigVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Drachtsterweg 76 Opende

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat bij besluit van 4 april 2019 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

– Een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wabo, voor het  uitbreiden van de woning (rijksmonument) op het perceel Drachtsterweg 76 te Opende, kadastraal bekend gemeente Grootegast, sectie F, nummer 3290.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

 

 • 1.

  Bouwen;

 • 2.

  Monument. 

  De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 5 april 2019 tijdens openingsuren ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), locatie Grootegast, Hoofdstraat 97 te Grootegast.

   

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan er beroep worden ingesteld bij de Rechtbank door:

  * een belanghebbende die tijdig zienswijzen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  * een belanghebbende die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijzen naar

  voren heeft gebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift eindigt zes weken na de datum waarop de terinzagelegging begint (16 mei 2019). De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn; de inwerkingtreding wordt opgeschort als binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de Rechtbank.

 

Adres voor beroep c.q. voorlopige voorziening:

* Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.