Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 19313VerkeersbesluitenAanbrengen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo

Logo Geldrop-Mierlo

VKB2019-01

 

Samenvatting

Op de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo, tussen ’t Patronaat en het Hof van Bethanië, wordt een voetgangersoversteekplaats (ook wel: zebrapad) aangebracht. Hiermee wordt een veilige oversteekplaats gerealiseerd voor voetgangers.

Aanleiding verkeersbesluit

Vanuit het bestuur van stichting MFA (Mierlose Functionele Accomodaties) is het verzoek gekomen om een zebrapad aan te leggen op de Heer van Scherpenzeelweg. Het doel is het creëren van een veilige oversteekmogelijkheid voor de bewoners en bezoekers van woonzorgcomplex Hof van Bethanië en de bezoekers van welzijnsaccommodatie ’t Patronaat en de Heilige Luciakerk.

Huidige verkeersituatie

Het Hof van Bethanië en ’t Patronaat zijn gelegen aan de Heer van Scherpenzeelweg. De Heer van Scherpenzeelweg ligt in een 30-kilometerzone. Het is een relatief druk bereden weg. Ook loopt de route van bus 24 door de straat.

Zowel het Hof van Bethanië als het tegenovergelegen Patronaat en de Heilige Luciakerk trekken veel bezoekers. Onder hen zijn relatief veel senioren. Vaak zien bezoekers, mede omdat aan beide zijden van de weg parkeerplaatsen gerealiseerd zijn, zich genoodzaakt de Heer van Scherpenzeelweg over te steken om op de plaats van bestemming te komen.

Ter hoogte van het Hof van Bethanië is een blauwe zone van kracht. De grenzen van de blauwe zone worden aangeduid met blauwe markeringen op het wegdek en borden van het model E10zb zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 inclusief onderbord (begin zone) en borden van het model E11ze (einde zone).

Gewenste verkeersituatie en uitvoering

Op de Heer van Scherpenzeelweg wordt tussen ’t Patronaat en het Hof van Bethanië een zebrapad aangebracht. Dit bevordert de verkeersveiligheid van overstekende voetgangers in het algemeen en de wat oudere voetgangers in het bijzonder.

Op dit moment is het wegdek op de genoemde locatie voorzien van een blauwe streep ter aanduiding van de blauwezonegrens. Het is daarom noodzakelijk om de blauwezonegrens vier meter te verplaatsen in de richting van de Bisschop van Mierlostraat. Dit heeft geen consequenties voor het parkeren. Het aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone blijft gelijk.

Motivering en belangenafweging

De Heer van Scherpenzeelweg is in beheer en onderhoud van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De maatregel zoals verwoord in dit verkeersbesluit strekt op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers.

De maatregel is met name bedoeld om veiligheid te bieden aan de kwetsbare groep senioren. Door het aanleggen van een zebrapad worden zij beter beschermd bij het oversteken.

Door deze maatregel kan de doorstroming op de Heer van Scherpenzeelweg iets verstoord worden. De gevolgen voor het gemotoriseerde verkeer lijken echter gering. De verwachting is dat vooral de wat oudere voetgangers het zebrapad zullen gebruiken om over te steken.

Juridisch kader

Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de WVW 1994 bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo om:

  • 1.

    een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Heer van Scherpenzeelweg, tussen ’t Patronaat en het Hof van Bethanië, door het plaatsen van twee borden van het model L02 en het aanbrengen van markering zoals bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

  • 2.

    de blauwezonegrens ter hoogte van ’t Patronaat vier meter te verplaatsen in de richting van de Bisschop van Mierlostraat, door het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de blauwe markering, het verplaatsen van het bord van het model E10zb inclusief onderbord, het verplaatsen van het bord van het model E11ze en het plaatsen van een extra bord van het model E10zb inclusief onderbord.

Tekening

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB2019-01’.

Communicatie

Op donderdag 11 april 2019 wordt dit besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en in weekblad Middenstandbelangen. Het besluit ligt van vrijdag 12 april tot en met donderdag 23 mei 2019 ter inzage op de tijdelijke locatie van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop.

Geldrop-Mierlo, 9 april 2019

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior medewerker afdeling Ruimte

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.geldrop-mierlo.nl.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat het verkeersbesluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat de uitvoering van het besluit moet worden uitgesteld, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.