Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2019, 18450Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan en omgevingsvergunning Bloemendaalseweg 166 (Kweekduin) ter inzage

Logo Bloemendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Bloemendaal op 1 november 2018 het gewijzigde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Bloemendaalseweg 166 (Kweekduin) hebben vastgesteld. De wijzigingen betreffen aanscherpingen van de planregels en de verbeelding. Het bestemmingsplan Bloemendaalseweg 166 is opgesteld voor de sloop van het huidige appartementencomplex en de nieuwbouw van twee gebouwen met ten hoogste 14 appartementen op het perceel. Tevens is de omgevingsvergunning verleend en het besluit hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid vastgesteld. Verder is het bouwplan op ondergeschikte punten bij de entrees van de gebouwen aangepast.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3:30 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee worden de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gezamenlijk doorlopen. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en voor het besluit hogere grenswaarde voor wegverkeersgeluid.

Inzien

Het raadsbesluit, het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere grenswaarde liggen vanaf 4 april t/m 16 mei 2019 ter inzage. Gedurende deze periode kunt u de stukken raadplegen via de website www.bloemendaal.nl.

Wilt u de documenten liever op papier inzien? Dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur terecht bij het Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

Beroep instellen

Van 4 april t/m 16 mei 2019 kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen tegen het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning:

-Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

-Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan.

-Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op www.raadvanstate.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning treden in werking op de eerste dag na de hierboven genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wanneer er een voorlopige voorziening wordt toegekend, zal het bestemmingsplan niet in werking treden, voordat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. Everaardt, 023 522 5671 of r.everaardt@bloemendaal.nl.

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meldt u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.