Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomStaatscourant 2019, 18033Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Frederikslaan 14 en 16, Hillegom’ gewijzigd vastgesteld

Logo Hillegom

De gemeenteraad van Hillegom heeft op 21 maart 2019 het bestemmingsplan ‘Frederikslaan 14 en 16, Hillegom’ met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPFrederksln14en16-VA01 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Frederikslaan 14 en 16 in Hillegom.

Inhoud plan

Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het mogelijk maken van de bouw van twee GOM-woningen. De ontwikkeling van de twee GOM-woningen past echter niet in het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 1997, na 1e herziening’. Het voorontwerp-bestemmingsplan is voorgelegd aan de vooroverlegpartners. In totaal zijn er vier vooroverlegreacties ontvangen van overlegpartners. Eén reactie gaf aanleiding om de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan aan te vullen. Naar aanleiding van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. De verbeelding en toelichting zijn naar aanleiding van deze zienswijzen gedeeltelijk aangepast.

Inhoudelijk is het bestemmingsplan gericht op het mogelijk maken van twee GOM-woningen op de locatie Frederikslaan 14 en 16 in Hillegom.

Ter inzage

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ligt van woensdag 3 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019 ter inzage.

Inzien

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Hillegom.

De digitale versie van dit vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op www.hillegom.nl onder– ‘Bouwen en Wonen’ – ‘Bestemmingsplannen’ – ‘Ter inzage’ – ‘bestemmingsplan ‘Frederikslaan 14 en 16, Hillegom’’ vindt u een link naar het digitale vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende de periode van donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019 beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Gelet op de gewijzigde vaststelling geldt dit alleen voor:

 

  • 1.

    Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Frederikslaan 14 en 16, Hillegom” naar voren hebben gebracht;

  • 2.

    Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

 

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

 

Het vaststellingsbesluit treedt op donderdag 16 mei 2019 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan den Braber van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: j.denbraber@hltsamen.nl.