Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2019, 17551VerkeersbesluitenGemeente Katwijk, verkeersbesluit betreffende het instellen van 30-km zone, eenrichtingsverkeer, verplicht (brom)fietspad, geslotenverklaring voor fietsers en voorrangskruisingen aan de Bankijkerweg en Kanaalpad Noord-Oost te Rijnsburg

Logo Katwijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Katwijk bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaatreglement gemeente Katwijk 2018 en het Mandaatregister 2018 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimte en Veiligheid.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • langs de Bankijkerweg nieuwbouwwoningen (woonwerkunits) zijn gebouwd;

 • ten behoeve van de ontsluiting van deze woningen/woonwerkunits een parallelweg c.q. ventweg langs de Bankijkerweg is aangelegd;

 • deze parallelweg/ventweg primair bedoeld is voor de ontsluiting van de woningen/woonwerkunits;

 • hoofdrijbaan van de Bankijkerweg een gebiedsontsluitingsweg is, met een snelheidsregime van 50 km/h;

 • de voorrang op kruispunten op gebiedsontsluitingswegen is geregeld;

 • de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg fungeert als hoofdontsluiting voor de bedrijven ten noorden van Bankijkerweg, waardoor hier veel vrachtverkeer rijdt en daarom fietsers hier niet gewenst zijn;

 • de parallelweg/ventweg langs de Bankijkerweg door middel van uitritconstructies op verschillende locaties aansluit op de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg;

 • tussen de Voorhouterweg en het Oegstgeesterkanaal het Kanaalpad Noord-Oost loopt;

 • het Kanaalpad Noord-Oost onderdeel is van een provinciale fietsverbinding die in Oegstgeest aansluit op een (brom)fietspad;

 • Er zijn hier geen bestemmingen die met een auto bereikbaar hoeven zijn (m.u.v. onderhoudsvoertuigen).

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Katwijk;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde,

is het daarom gewenst om:

 • op de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg een geslotenverklaring voor fietsers in te stellen;

 • de voorrang op de kruisingen van de hoofdrijbaan Bankijkerweg met de Doornweg en de Horstweg te regelen ten gunste van bestuurders op de Bankijkerweg;

 • de voorrang op de kruisingen tussen de aansluitingen van de parallelweg/ventweg langs de Bankijkerweg en de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg te regelen met uitritconstructies ten gunste van bestuurders op de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg;

 • op de parallelweg/ventweg langs de Bankijkerweg en het Kanaalpad Noord-Oost (tussen bebouwde komgrens en de verbindingsweg naar de parallelbaan Bankijkerweg) en op de verbindingsweg tussen Kanaalpad Noord-Oost en Bankijkerweg een 30-zone met eenrichtingverkeer in oostelijke richting in te stellen, uitgezonderd (brom)fietsers;

 • op het gedeelte van het Kanaalpad Noord-Oost tussen de Voorhouterweg en Bankijkerweg huisnummer 241 een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen.

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij om:

 • 1.

  een geslotenverklaring voor fietsers in te stellen op de hoofdrijbaan van de Bankijkerweg door het plaatsen van het bord model C14 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  de voorrang op de kruisingen van de Bankijkerweg met de Doornweg en de Horstweg te regelen, waarbij bestuurders op de Doornweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de Bankijkerweg, door het plaatsen van de borden model B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het aanbrengen van haaientanden op het wegdek zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 3.

  een 30-zone in te stellen op de parallelweg/ventweg langs de Bankijkerweg en kanaalpad Noord-Oost (tussen bebouwde komgrens en de verbindingsweg naar de parallelbaan Bankijkerweg) en op de verbindingsweg tussen Kanaalpad Noord-Oost en Bankijkerweg door het plaatsen van zonaal uitgevoerde borden model A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 4.

  eenrichtingverkeer in te stellen in oostelijke richting op de parallelweg/ventweg langs de Bankijkerweg door het plaatsen van de borden model C2, C3 en C4 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers);

 • 5.

  een verplicht fiets/bromfietspad in te stellen op het gedeelte van het Kanaalpad Noord-Oost tussen de Voorhouterweg en Bankijkerweg bij huisnummer 241 door het plaatsen van de borden model G12A en G12B van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het onderbord OB505 en OB502;

 • 6.

  een inhaalverbod in te stellen op de Bankijkerweg vanaf de kruising met de Voorhouterweg tot het einde van de Bankijkerweg bij huisnummer 241 door het plaatsen van een doorgetrokken streep zoals bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 ;

 • 7.

  deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nr. P2018009-MB-2-01;

 • 8.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Katwijk, 21 maart 2019

namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

D.S. Schrijver

Afdelingshoofd Ruimte en Veiligheid

Bijlagen

 • Situatietekening nr. P2018009-MB-2-01

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. Vermeld in uw bezwaarschrift uw naam, adres en handtekening, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar. Graag een kopie van het besluit meesturen.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.

Bij spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, van de rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U dient een kopie van het bezwaarschrift toe te voegen. Digitaal indienen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.