Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2019, 17415VerkeersbesluitenGEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

Logo Noordoostpolder

Herinrichting winkelgebied Europalaan

Nummer: 017142162

Datum: 25 maart 2019

Steller: J.F.H. Ekkel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, op grond van het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2007, no. 15064, en het besluit van de directeur d.d. 14 april 2008, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende dat

De gemeente Noordoostpolder is gestart met het herinrichten van de Europalaan ter hoogte van het winkelgebied. Het ontwerp voor de herinrichting is tot stand gekomen in samenspraak met een werkgroep bestaande uit bewoners en ondernemers.

De Europalaan bestaat op dit moment uit een circa 7 meter brede asfaltverharding met fietsstroken op beide zijden van de weg. De weg valt binnen het 50 km/uur snelheidsregime. De Europalaan is op dit moment ingericht als een gebiedsontsluitende weg en functioneert als een dergelijke weg voor de Espelervaart. Kruisend verkeer, in het bijzonder voetgangers/fietsers, ervaren de Europalaan als een drukke weg waar hard wordt gereden. Dit maakt het oversteken van de Europalaan lastig en onveilig.

Dit gedeelte van de Europalaan kan gezien worden als een winkelgebied door de aanwezigheid van een grote supermarkt en winkels.

Gezien bovenstaande kan gesteld worden dat de Europalaan ter hoogte van de supermarkt meer onderdeel uitmaakt van een verblijfsgebied en dat dit gebied als zodanig ingericht zou moet worden. Vanuit het shared space principe is in samenspraak met bewoners en ondernemers een ontwerp opgesteld. Het geplande onderhoud biedt mogelijkheden om deze weg aan te pakken.

Uit het oogpunt van

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om

Een 30 km/uur snelheidsregime in te voeren op de Europalaan voor het wegvak tussen de Deltastraat en de Rivieralaan. Dit snelheidsregime is afgestemd in het nieuwe ontwerp van de Europalaan, om zo het snelheidsregime geloofwaardig te maken. Dit wordt bewerkstelligd door één rijbaan te maken en deze uit te voeren in een klinkerverharding. Daarnaast worden er meerdere verkeersplateaus aangebracht om zo de snelheid ter hoogte van de kruispunten te verlagen.

In samenspraak met de werkgroep zijn er meerdere centrale oversteekpunten aangewezen op de Europalaan. Deze moeten uitgevoerd worden als zijnde zebrapaden. Dit ter hoogte van huisnummer 92 en 112 en aan de zuidelijke zijde ter hoogte van het kruispunt met de Scandinaviëlaan.

Op dit moment is er ten noorden en zuiden van de supermarkt al eenrichtingsverkeer ingesteld, om zo het zoekverkeer t.b.v. het parkeren beter te geleiden. Om zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid op het kruispunt Europalaan – Scandinaviëlaan te verbeteren is het de wens om ook een eenrichtingsweg in te stellen aan de oostelijke zijde van de supermarkt, de Scandinaviëlaan. Hierdoor kan verkeer op de Europalaan de supermarkt bereiken via de Scandinaviëlaan en alleen verlaten via de Deltastraat.

Uit de gesprekken met bewoners is gebleken dat er te weinig parkeergelegenheid is voor minder validen. Daarom is het gewenst om een extra gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen ter hoogte van de Europalaan 124.

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

G ehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg geweest met de politie, regio Midden-Nederland. Tegen het voorgestelde verkeersbesluit bestaat bij de politie Midden-Nederland geen bezwaar.

Communicatie

Van het besluit wordt een openbare bekendmaking geplaatst in de Staatscourant.

BESLUITEN

Op grond van onderstaande overwegingen besluit burgemeester en wethouder:

 • 1.

  door het (ver)plaatsen van de borden, A0130zb en A0230ze, zoals bedoeld in Bijlage I van het RVV 1990, van de Deltastraat en de Scandinaviëlaan naar de Europalaan, de 30 km/uur zone aan te passen zodat de Europalaan binnen deze zone valt;

 • 2.

  door het plaatsen van de borden, C2/C3, C4l en D05r, zoals bedoeld in Bijlage I van het RVV 1990, eenrichtingsverkeer in te stellen op de Scandinaviëlaan ten noorden van de Europalaan;

 • 3.

  en deze te voorzien van het onderbord OB52, fietsers uit te zonderen van het eenrichtingsverkeer;

 • 4.

  door het aanbrengen van zebramarkeringen, zoals bedoeld in art. 49.2 van het RVV 1990, voetgangersoversteekplaatsen te realiseren ter hoogte van de Europalaan 92 en 112, en op het kruispunt Europalaan – Scandinaviëlaan;

 • 5.

  deze uit te voeren conform de uitvoeringsvoorschriften BABW, HFDIV art. 9;

 • 6.

  bij deze oversteekplaatsen de borden L02, zoals bedoeld in Bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen;

 • 7.

  de belijning en bebording aan te brengen conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

Emmeloord, 25 maart 2019.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

de heer G.E. Schaapman

manager Ingenieursbureau

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • een omschrijving of het nummer van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

U stuurt het bezwaarschrift aan de gemeente Noordoostpolder.

Het adres is: Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

Wilt u meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften?

Bel dan met de gemeente Noordoostpolder via telefoonnummer (0527) 63 39 11.

Heeft u spoed bij de beoordeling van uw bezwaren?

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt direct nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, een voorlopige voorziening vragen. Daarvoor is nodig dat u spoedeisend belang heeft. Dat is het geval wanneer de uitvoering van het besluit gevolgen heeft die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Een voorlopige voorziening vraagt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is:

Rechtbank Midden Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zijn er kosten aan verbonden?

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden.

Op www.rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de hoogte van het bedrag.